Udansk - Utilsigtede konsekvenser

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Udansk. Ifølge daværende statsminister Povl Nyrup. Rasmussen er det "udansk" at give udtryk for at Danmark bør være for danskerne.
Øh... HVAD ER SÅ DANSK??
Reelt er det i magthavernes sprogbrug blevet udansk at være dansk Udtrykket blevet et meningstomt skældsord. Det hører ikke hjemme i debat mellem intelligente mennesker.
Se: Tugthuskandidat.

Udbytning. Marxisterne hævdede at arbejdsgiverne udbytter arbejderne, idet de "raner" merværdien, som disse skaber. Det er noget sludder. Faktisk er det omvendt. I industrialismens tidsalder var store produktonsvirsomheder (fx. automobilfabrikker) meget investeringstunge og uflyttelige. Derfor kunne arbejderne via voldskriminalitet ("fysiske blokader") afpresse ejerne langt højere lønninger, end de ville kunne opnå på et frit marked.
Udbytning af arbejdskraft i nogen meningsfuld betydning af dette ord kan kun finde sted  i forbindelse med tvangsarbejde/slaveri.
Se: Socialisme, Slaveri.

Uenighed. "Enighed gør stærk", siges det. Og det er rigtigt i en krigssituation. Men ellers gælder det modsatte. Uenigheden skaber udvikling og fremskridt. Men vi er flokdyr og mange foretrækker som oftest enighed. Det er en balan-ce.
Se: Politisk korrekt.

Ukrænkelig. Dårlig oversættelse fra den amerikanske uafhængighedserklæring, hvorefter mennesket anses for udstyret med visse "ukrænkelige rettigheder", "unalienable rights" (til liv, frihed og stræben efter lykken). Min ordbog over-sætter "unalienable" ved "uoverdragelig" eller "usælgelig". Det giver bedre mening.
Sådanne rettigheder er vi født med. Andre kan ikke krænke dem uden at begå en forbrydelse.
Sådanne rettigheder er det stik modsatte af rettigheder, som erhverves gen-nem handel og gave (arv, legat), og de  tillagte rettigheder, som er resultater af statens forskellige former for røveri (fx. overførselsindkomster).
Se: Menneskerettigheder, Rettigheder.

U-landshjælp. En ugander bemærkede overfor mig at Danmark sender en masse hjælp til hans land. På spørgsmålet om det er til nogen nytte blev han tydeligt forlegen. Men det kom da frem at i alt fald en del af hjælpen er værdiløs i forhold til dem, den er tiltænkt. For Danmark er naturligvis nødt til at opstille visse retningslinjer, og så indretter de lokale deres projekter således at de kan få hjælpen, til trods for at de måske har brug for noget helt andet.
Vi blev dog enige om at hjælpen er til fordel for de (danske og lokale) offent-ligt eller privat ansatte, der fordeler den. Iøvrigt var der bred enighed om at langt den bedste form for u-landshjælp ville være frigivelse af handelen med landbrugsvarer.

Mange økonomer mener at u-landshjælpen har gjort stor skade ved at medvirke til at opretholde uduelige regeringer og politiske systemer, som jo nødvendigvis er hjælpernes samarbejdspartnere og derigennem holdes kunstigt ved magten.
Tanzania vrimler med u-landshjælpere. De eneste biler, man ser, er hvide firhjulstrækkere fra et utal af hjælpeorganisationer.
Den evindelige borgerkrig i Somalia holdes ved lige gennem u-landsbistand. Ingen driver landbrug mere, fordi dette ikke kan konkurrere med den uden-landske bistand og fordi det, der evt. kunne produceres, ville blive røvet af krigsherrerne.

"Om det, der gøres af Caritas, Røde Kors o.m.a., virkelig hjælper, eller blot er et beskæftigelsesprojekt for europæiske experter - det vil jeg nødig udtale mig om", sagde globetrotteren Lars Ørlund i DR-TV serien "Fra Kap til Kilimanjaro".
Tanzania forsøger år for år (ifølge Lars Ørlund) at "sætte nye standarder for, hvor lav en vækst, der er mulig".  Hjertet i infrastrukturen omkring Tanga-nyika-søen er en gammel tysk kanonbåd fra århundredets begyndelse, som man har fået hævet fra søens bund og renoveret med danske bistandsmidler (kendt fra filmen "African Queen" med Humphrey Bogart og Katherine Hepburn). De 900 km jernbane, der i sin tid fragtede skibet fra kysten som samlesæt fungerer stadig - til trods for at intet vedligeholdes i Tanzania.

Det er hævdet at u-landenes tilstand skyldes mangel på investeringskapital. Sjældent bemærkes grunden hertil: at kapital strømmer til hvor og kun hvor den kan forrentes. - Det er faktisk en økonomisk naturlov, der kun brydes, hvis kapitalen består at stjålne midler - dvs. statslig u-landsbistand. Når kapitalen ikke kan forrentes skyldes det bl.a. elendige regeringer, som holdes kunstigt i live af u-landshjælp fra vesten!
Men elendige regeringer har bestemt ikke hele skylden. Det, velmenende hjælpere har gjort, er nemlig et importere vestlige produktionsmetoder og adfærdsformer ind i kulturer, som slet ikke er udviklede til/indstillede på det. De virker faktisk som invasive dyre- og plantearter gør i naturen. De kan lave voldsom ravage, hvis de ikke hurtigt bukker under. Hvis det en sjælden gang lykkes at tjene penge i et u-land er det første, de nybagte velhavere gør, som regel at investere pengene i vesten, hvilket med al tydelighed dokumenterer påstandens rigtighed.
Se: Regering, Politiske systemer, Utilsigtede konsekvense

Ulovlighed. Overtrædelse af loven(s.d.). Kan være en forbrydelse(s.d.), men er det langtfra altid.

Undergravende virksomhed. (Subversion). Virksomhed, der tilsigter at undergrave/fjerne et existerende regime. Venstrefløjens(s.d.) undergravende virksomhed betjener/betjente sig af et stort antal nyttige idioter(s.d.)
Se: Atomkraftmodstand, DKP, Fredsbevægelser, KGB's første hoveddirektorat, Den Kolde Krig, Kulturradikale, Landsforræderi, NATO's dobbeltbeslutning, Neutronbomben, kampen mod-, Nyttige idioter, Pacifisme, Propaganda, Psykologisk krigsførelse, Terrorisme, Venstrefløjen, Venstreorienteret.

Ungdomsoprør. Se 68'oprør (søg under otteog..).

USA. Pr. 2011 klodens eneste virkelige supermagt. Jeg priser mig lykkelig over at det ikke er nogen anden nation. Der kan siges meget godt og meget skidt om USA, Og marxister og kultursnobber siger og har sagt har sagt læssevis af skidt.
Som "verdens politibetjent" undertrykker USA undertiden dem, der prøver at ændre magtforholdene. USA har grebet ind i andre landes indre forhold gennem brug af efterretningstjenesten CIA, fx. mod Mossadeq i Iran, (for-mentlig) mod Sokarno i Indonesien og mod Allende i Chile. Disse tre (højst uofficielle, og ret godt skjulte) indgreb blev fulgt af lange perioder med stabilitet og vestvendte styrer, hvilket utvivlsomt også var hensigten. Men havde det været nogen anden stat end USA, der beherskede verden, havde vi næppe haft friheden til at kritisere det!

USA har gjort mere godt end skidt, og tak for det!

Men hvorfor? Amerikanerne er næppe bedre mennesker end os andre. Men USA er en forbundsstat med demokratiske og kristne traditioner og en unik magtdeling med gensidig kontrol og bremser ("checks and balances") mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt. Det er en del af forklaringen. En anden er at det amerikanske folk gennem halvandet århundrede havde næsten fuldkommen frihed fra statsformynderi og udviklede en enestående frihedstradition med en indgroet mistillid til statsmagt.
           

 God Bless America!

Siden 1990, da USA var etableret som den stærkeste magt på kloden, er der ikke dannet nogen egentlige mod-alliancer. Det er lakmusprøven. Ingen stater føler sig alvorligt truet af USA. Det har så irriteret muslimske grupper, som går sammen om at bekæmpe de "vantro" for at indføre et muslimsk verdens-herredømme via terrorisme, som Koranen foreskriver. Men det er en anden sag.

Hermed være ikke sagt at USA er en ubetinget velsignelse for resten af verden.  Når der ses bort fra den allestedsnærværende varetagelse af handels-interesser er USA's udenrigspolitik ofte præget af  en optimistisk idealisme i stærk kontrast til det meste af den gamle verdens pessimistiske kynisme hvad angår forholdet mellem folk og stater. Det er karakteristisk at USA var så forhippet på at få De Forenede Nationer i gang at man accepterede at Sovjetunionen fik tre sæder (Rusland, Hviderusland og Ukraine) i General-forsamlingen mod USA's ene, og at præsident Roosevelt naivt følte sig som politisk allieret med bankrøveren, massemorderen og "anti-imperialisten", "Uncle Joe" Stalin, mod den redelige og realistiske imperialist Winston Churchill.

Amerikanernes selvforståelse hænger sammen med at de selv er indvandrere og modstandere af kolonimagter. Her finder vi  nok en del af forklaringen på at den amerikanske magtelite, ligesom den europæiske, ser indvandring som en fordel, selv om man naturligvis ikke (som det tåbelige lille Danmark) accepterer hvem som helst som indvandrer. I USA skal man kunne klare sig selv og bidrage til fællesskabet. Meningsmålinger viser iøvrigt at den menige amerikaner stort set er lige så meget imod masseindvandring som de menige europæere er, selv om de privat gerne ansætter en illegal immigrant til en lavere løn. Men (når det gælder Europa) ser den amerikanske magtelite positivt på folkeblanding.
"In the modern Europe there is no room for homogenous national states. It was an idea from (the) 1800'es, and we are going to carry it (multiculturalism) through in the 2000's, and we are going to create multi-ethnic states." (General Wesley Clark, JUN 1999 på CNN).
De voldsomme problemer ved at bringe vidt forskellige folkeslag sammen på samme lille plet jord er det officielle USA blind for. Før 11. september 2001 så man heller ikke faren ved islams voldsomme expansion (selv om USA var og er "Den Store Satan" for islams hellige krigere.) Men man havde et vågent blik for nødvendigheden af stabile olieforsyninger fra det muslimske Mellemøsten.

Usynlige hånd, den. Se: Frit marked, Spekulation.

Utilitarisme. I en nøddeskal er Utilitarismens idé  "den størst mulige lykke for det størst mulige antal" (Jeremy Bentham). Ud fra den filosofi handlede japanerne rigtigt, når de udskrev fangne europæiske kvinder til deres militærbordeller.

Utilitarismen kan bruges til at forsvare næsten enhver politisk/religiøs praxis. Hvadenten målet er at skabe det ariske tusindårsrige, det klasseløse samfund eller gudsstaten, er midlet udrensning af de forkerte, det være sig "racefremmede", som hos nationalsocialisterne, "klassefjender", som hos kommunisterne, eller de "urene vantro", som hos islamisterne.
Alle vil de påberåbe sig at netop deres ideologi - trods lidelserne - i sidste ende betyder den største lykke for det største antal. Dette er rædselsvæk-kende, men en logisk konsekvens af Benthams gamle idé. Fejlen ligger naturligvis dels i at man ikke har defineret, og formentlig let ikke KAN definere begrebet lykke ordentligt, selv om Bentham faktisk gjorde sig store anstrengelser i den retning.

Utilsigtede konsekvenser. "Loven om utilsigtede konsekvenser" siger, at det tit går meget anderledes, end vi regner med.

"Det er min opfattelse, at det stort set ikke findes et alvorligt problem, som ikke har vokset sig større i denne periode. Som Friis frygtede har Danmark under velfærdsstaten været udsat for et monumentalt skred i den offentlige moral. Fremkomsten af velfærdsstatens institutioner i specielt slutningen af 1960'erne har i historisk grad sat sig spor i danskernes tænkemåder og vaner. Familiemæssig disintegration, kriminalitet, nutidsorientering, tankeløs hedonisme, uselvstændighed og moralsk og mental retardering har været velfærdsstatens forudsigelige, men utilsigtede følgesvende. ... Danmark har i denne periode gennemgået en omfattende kulturel destruktion - de værdier, som af alle anses for civilisationens bærepiller, er blevet eroderet. Sociale problemer har vokset sig større som følge af statslig indblanding, omfordeling og ansvarsfritagelse." David Karsbøl, ct. Ulrik Høy WA 02 APR 04)

Politologen Max Weber påpegede at resultatet af politiske tiltag "ofte, nej regelmæssigt, står i omvendt og ofte paradoxalt forhold til det, der oprindelig var hensigten,"
Den prøjsiske krigsteoretiker Carl v. Clausewitz sagde som bekendt: "ingen krigsplan overlever det første møde med fjenden." Filosoffen Thomas Hobbes nævnte  også ideen.

* Når man stabler en "velfærdsstat(s.d.) på benene for at sikre "svage grup-per"(s.d.), ender man med et gevaldigt omfordelings-cirkus og rammes af en indvandringsbølge, som man (måske??) ikke havde tænkt på.
*Vi bliver mindre ansvarsbevidste, hvis andre bærer omkostningerne ved vore dispositioner ("moral hazard" problemet). I Sverige ændrede man reglerne, så man fik 90% lønkompensation ved sygdom, med 100% ved arbejdsskade. Nu var folk ikke syge længere, nu var de arbejdsskadede! (Interview med pro-fessor Assar Lindbeck, WA 30 DEC 99).
* I 70'erne etablerede man et generøst statsstøttet system for arbejdsløs-hedsdagpenge. Så væltede en mængde husmødre ud på arbejdsmarkedet ... Seks måneder senere blev mange af dem på mystisk vis arbejdsløse, og kunne derefter oppebære årelang understøttelse (rekorden er over tyve år!). Reelt skaffede de sig borgerløn.
Se: Dagpenge.

At statstilskud kapitaliseres er så velkendt at man stadig må forundres, når politikerne(s.d.) glemmer det. Tilskud til landbrugsdrift kommer kun den første ejer til gode - den næste ejer må betale mere for gården end før tilskudet. Loven om familiesammenføring gør det bedre end rede penge for en tyrkisk familie at have en giftefærdig datter. Hun kan bortgiftes til fætteren i den fattige landsby. Derved får han adgang til det danske tag-selv bord og kan kulturberige landet med sin expertviden om fåreavl under primitive vilkår.

Dette var et par nærliggende exempler. Ikke desto mindre kunne det påstås at de ikke er særlig overbevisende, fordi mange forudså konsekvenserne. Det er ret elementær økonomi. Og når man ikke forudså disse konsekvenser må et skyldes at socialistiske økonomer enten har fundet deres examensbeviser i en pakke vaskepulver eller har deponeret deres dømmekraft hos partiet, som faktisk ønskede at importere nye vælgere.  Men hvad så med disse exempler:

* Det er temmelig sikkert at visse politikere allerede i 1970'erne besluttede at starte masseindvandringen(s.d.) fra den tredje verden, fordi de troede at det store fødselsunderskud ville betyde økonomisk uføre. De forudså ikke den enorme IT-baserede teknologiske udvikling og de kæmpemæssige problemer, vi står i dag som følge af den beslutning.
* Det kejserlige Tyskland lod Lenin slippe fra Schweiz til Rusland, så han kunne lave politisk ballade hjemme i Petrograd. Det lykkedes som bekendt, men man kunne umuligt have forudset at  man hermed dømte Rusland til 70 års terrorregime  og verden til 40 års kold krig med truslen om et atom-ragnarok hængende over hovedet.
* Når indvandrere (som regel "flygtninge") får nok at leve af, uden at de reelt behøver at røre en finger, svækkes deres interesse for at lære det (for dem) hundesvære danske sprog.
* Frie flugtveje efter en aktion er vigtige for guerillasoldater. Danmark forværrer konflikter ude i verden ved at tilbyde baser og tilflugtssteder for fremmede soldater.

I dag har vi den nødvendige matematik til at forstå at mange konsekvenser er - og nødvendigvis må være - uforudsigelige. Men almindelige, fornuftige mennesker har altid vidst det. De eneste, der stadig ikke ved det, er politi-kerne(s.d.) og visse såkaldte intellektuelle(s.d.), som som åbenbart mangler helt elementære kundskaber.
Se: Indvandringspolitik, Inkompetence, Løgn, Sammensværgelser, Ulandshjælp.

Censur

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Tilfældigt citat