Tabere - Tyveri

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Tabere. Se: Vindere.

Tabula rasa -teorien hævder at vi fødes som "ubeskrevne tavler" og at alt, hvad vi ved, kan og reagerer på, skyldes sanseindtryk. Det skyldes simpelthen "miljøet", dvs. påvirkninger, som vi har modtaget efter fødslen.
Ikke alene vor sunde fornuft, men også de seneste årtiers forskning viser at det ikke er så enkelt. Børn fødes med en lang række færdigheder. Men tabula rasa-teorien er fortsat den sociale ingeniørkunsts og egalitaristernes yndlingsteori/paradigme. Sociobiologerne og etnologerne har dog vist at en stor del af vor indbyrdes adfærd er bestemt af vor genetiske arv. De meget store forskelle (og store ligheder) mennesker imellem skyldes  for en meget stor del genetiske faktorer, såsom køn og arveanlæg, herunder - oh rædsel - race. Asiater (mongolider) klarer således almindelige intelligensprøver ca. tre pct. bedre end "hvide";  negre (amerikanske?)  klarer dem ca. 15 pct. dårligere.

"Klokkekurven" (normalfordelingskurven) for intelligensprøveresultater (se enhver ordentlig matematikbog)) viser at amerikanske negre har en lavere IK end hvide. Det vides tillige at IK for en stor del er arveligt betinget.
Beviser det så at alle negre på denne klode i gennemsnit er dummere end alle hvide? Nej, for de to grupper (amerikanske negre og amerikanske hvide) er sorteret på forskellig måde. Negrene er hovedsagelig kommet til USA som slaver, indfanget af arabiske slavejægere i Afrika.
Det er et rimeligt gæt at gennemsnitsintelligensen af en gruppe, der er blevet indfanget på denne måde, er lavere end gennemsnitsintelligensen af en gruppe, der selv har taget initiativ til opbrud og trodset migrationens farer og besvær. Der var jo også en del hvide immigranter, der gav op og vendte hjem. Det kunne negerslaver ikke gøre.

De nulevende menneskers forfædre i Europa, Asien, Australien, Amerika og Oceanien er udvandret fra Afrika for små 100.000 år siden. Den afrikanske arvemasse er meget rigere og mere varieret end resten af menneskehedens.
De mennesker, der havde mod og initiativ til at forlade Afrika, har næppe været de sløveste af afrikanerne.(Se: Intelligens).
Her taler vi om gennemsnit. Man kan let finde intelligente negre og dumme kinesere. Iøvrigt har intelligens ofte kun lidt at gøre visdom og andre menneskelige kvaliteter.

Den politisk korrekte(s.d.), men skøre ide om miljøets altafgørende betydning berører selvfølgelig ikke den oprindelige  tabula rasa teori. I dens moderne form tilskrives den John Locke, men han ville næppe have hævdet at arvemæssige faktorerer er uden betydning for evnen til at indlære. En ubeskrevet tavle kan jo godt være større end en anden, og mere eller mindre nem at skrive på.
Men miljøet betyder sevfølgelig meget for den måde, vi udnytter vore arvede evner på. Det fritager os blot ikke for ansvar for, hvordan vi udnytter dem, for følgerne af vore handlinger.

Teorien, formuleret af John Locke som "nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu" ("intet er i intellektet, som ikke før har været i sanserne") rummer naturligvis den væsentlige sandhed at vi ikke kan tænke uden noget at tænke over. Og dette "noget" kommer til os via sanserne: - sanseindtryk - erfaring/læring/erkendelse - handling. Kort sagt empiri.
Se: Arv, Konstruktivisme og realisme

Taktik Se: Strategi.

Talefrihed
"If the freedom of speech is taken away then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter. " (Hvis talefriheden tages fra os, kan vi som får, stumme og tavse føres til slagtebænken.) (George Washington).

“Our liberty depends on the freedom of the press, and that cannot be limited without being lost.”
Vor frihed afhænger af pressens frihed, og den kan ikke begræses uden at gå tabt." (Thomas Jefferson).
Se:Ytringsfrihed.

Talmanipulation.
Overskrift i JP 09 MAJ 01: "De grønne afgifter vender den tunge ende nedad"
En "LO-familie i lejebolig" betalte i  1993 1795 kr., i 2001 3865 kr. En stigning på 115,3 %. En "LO-familie i ejerbolig" betalte hhv. 14.705 kr. og 18.960 kr. En stigning på 28,9 %
Man harmes over "uretfærdigheden", indtil man opdager at ejerbolig-familien dog immervæk betaler fem gange så meget som lejerbolig-familien.  Sådan kan man også manipulere med tallene for at skabe en overskrift!

Tankeforbrydelse. - Blev jeg anklaget for af én eller anden løjser fra Aalborg Universitet, fordi jeg havde skrevet at verden ikke havde lidt noget føleligt tab ved den svenske statsminister Olof Palmes bratte dødelige afgang februar 1986. Men forbrydelse eller ej; jeg mener fortsat at denne hysteriske trekvartkommunist på attentattidspunktet allerede alt for længe havde gået gået omkring udræbt, som Frans G. Bengtsson skriver i "Röda Orm".

Begrebet "tankeforbrydelse" kan naturigvis kun fostres i en totalitær hjerne. Men totalitarister er der jo også rigeligt af i denne jammerdal.

Tankepoliti. I George Orwell's roman "1984" strafforfølger tankepolitiet "tan-keforbrydere", dvs. folk, hvis tanker generer magthaverne. Det er totali-tærstatens vigtigste kendetegn. Eksempler er Romerkirkens Hellige Inkvisition, Calvin's Consistorium i Genéve, KGB's 2. hoveddirektoret i Sovjet, Gestapo og SicherheitsDienst i Nazityskland, STASI i DDR.

Det europæisk observationscenter for racisme og fremmedhad (EUMC), der startede i 1997, blev i 2007 erstattet af Agenturet for grundlæggende rettigheder i EU. EUMC skulle "forsyne EU og dets medlemsstater med objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om racisme, fremmedhad og antisemitisme i EU, som kan være til hjælp, når de på deres respektive kompetenceområder traf eller fastlagde foranstaltninger."
Dette "overvågningscenter" skal altså hjælpe EU-staterne med at overvåge og kontrollere vores tanker og følelser. For "racisme og fremmedhad" - hvordan det ellers defineres - er tanker og følelser. Grimme eller ej, de vedrører ikke myndighederne i et frit land, så længe de ikke giver sig udslag i kriminelle handlinger. Det er netop karakteristisk for totalitærstaten at den prøver at overvåge og  kontrollere borgernes tanker og følelser.
EU-politikerne mener åbenbart at vi krænker menneskerettighederne, hvis vi nærer bestemte tanker og følelser, og (tanke)politiet står klar med håndjernene, hvis vi kommer til at give udtryk for dem..
"Man binder os på mund og hånd//Og man vil også binde ånd..." (Frit efter Poul Henningsen.)

En efterretningsorganisation af denne karakter har brug for et organ, som bedriver "aktive forholdsregler". Til rådighed for dette formål har EUMC bl.a. RAXEN (RAcisme-XENofobi) -netværket.

Selv nærer jeg intet fremmedhad. og jeg er bestemt ikke racist(s.d.). Jeg mener at alle folk - incl. danskerne - bør have deres egen land, hvor de selv bestemer hvor mange fremmede, de eventuelt vil lade bosætte sig. Jeg har besøgt omkring 70 lande, og jeg anser bestemt ikke danskerne for bedre mennesker end andre. Men jeg er nu nok tankeforbryder alligevel. Visse politikere betragter jeg som ækle landsforrædere. Og det er grimt og forkert at hade nogen. Jeg krænker faktisk deres menneskerettigheder, og burde nok spærres inde.

Tankepolitiets næste opgave bør naturligvis være et "Overvågningscenter vedrørende politikerlede" - suppleret med genopdragelseslejre for vrantne borgere, der endnu ikke har indset hvor kloge og gode, vores indvan-dringspolitikere i virkeligheden er.

Det er naturligvis helt urealistisk at forvente at EUMC  lever op til sin officielle målsætning. Vi skal bestemt ikke forvente at dette organ vil modarbejde den virkelige  racisme og  det virkelige fremmedhad, der vokser som en ækel giftplante i Europas muslimske miljøer.
Det er således karakteristisk at EUMC forsøgte at undertrykke en rapport, som centret selv havde bestilt. Den var sammenfattet på grundlag af egne undersøgelser af "Center for antisemitismeforskning" (ZfA) ved Teknisk Universitet i Berlin. Det var ikke så belejligt at "rapporten afspejlede at muslimske og pro-palæstinensiske grupper stod bag langt hovedparten af overgrebene på europæiske jøder." (JP 01 DEC 2003).

For at det ikke skal være løgn, så har også Europarådet (som ikke må forvexles med EU) også sit eget tankepoliti, der kaldes "Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance" (ECRI).
Dette glorværdige organ barslede år 2000 med en 29 siders rapport om danskernes holdning til masseindvandringen. Den kom til offentlighedens kundskab 04 APR 2001. Den passede meget dårligt med virkeligheden, udarbejdet som den var af en rumænsk og en ungarsk embedsmand efter to dages besøg i Danmark - åbenbart kun hos folk fra indvandringslobbyen med udvalgte synspunkter. Rapporten rummer næsten ingen dokumentation. Påstandene om de forfærdelige danskere står som de rene postulater. Kilderne til rent subjektive påstande er ikke angivet, og mange af påstandene er i direkte modstrid med solid dansk dokumentation.
Det danske medlem af kommissionen, dr. jur Eva Smith har ikke taget afstand fra rapportens konklusioner, og regeringen valgte at lade dem stå uimodsagt.

Rapporten anbefaler regeringsindgreb mod meningsfriheden og presse-friheden.  Den anbefaler at regeringen "træffer yderligere foranstaltninger til at bekæmpe racistiske organisationer". Hvad der skal forstås ved dette fremgår af sammenhængen; racisme defineres som modstand mod masse-indvandring. Når fraserne er skåret fra
Det anbefales videre at myndighederne lader tilladelser og økonomisk støtte til medier være afhængig af at disse giver et "korrekt" billede. Hvad der skal forstås som korrekt fremgår igen af sammenhængen.
Endnu behøver danskerne dog ikke tilladelser til at udsende skriftligt materiale. Derimod modtager dagspressen  faktisk distributionsstøtte, hvilket selvfølgelig gør den politisk sårbar.
Se: Efterretningstjeneste, Fascisme, Menneskerettigheder, Menneskeretttighedsfascisme, Totalitarisme, Overvågningssamfundet.

TANSTAAFL. There Ain't No Such Thing As A  Free Lunch. Amerikansk, libertariansk mundheld. Først set (af mig) i Robert A. Heinlein's "The Moon is a Harsh Mistress". Det siger at du ALTID - uanset hvor meget du prøver at sno dig udenom -  betaler for hvad du får.

Tanken er meget gammel. I Syndefaldsberetningen hedder det "i dit ansigts sved skal du  æde dit brød." og "med smerte skal du føde dit barn". Paulus skriver at den, der ikke vil arbejde, heller ikke skal spise. I Fysikken hedder reglen loven om energibevarelse i et lukket system. En evighedsmaskine er umulig.

"Det er min livsopfattelse at ordet "gratis" kun findes i ordbøger. Du kommer til at betale på én eller anden måde. Du skal også betale for at være et lille land, for at være en nation, et folk. Modstandsbevægelsens virkelige værdi var at den fik os til at ranke ryggen, vi behøvede ikke at føle os skyldbevidste." (Ole Lippmann)

"Velfærds"stats-politikerne lever af at bilde folk ind at de kan omgå reglen, m.a.o. at de kan genskabe det tabte paradis. Men regningen skal nok komme!
Se: Liberalisme.

Taqija. Arabisk. Løgn til egen fordel eller til fremme af islam(s.d.). Altså tilladt - eller endda påbudt - løgn. Se: Islam

Tautologi. Dobbeltudtryk; det samme sagt på to forskellige måder. Hyppigt i politisk retorik.
Eksempel: "Hvis flygtningene bliver rigtigt integreret, vil de blive fint indpasset i samfundet." Dette udsagn kan oversættes til; "Hvis flygtningene bliver tilpasset, bliver de tilpasset."  Udsagnet er (som alle tautologier) altid sandt, og derfor tomt for information.  Men det kan have en beroligende virkning på naive sjæle.

Teleologisk. Formålsbestemt. Ofte synes det som om naturen handler med forsæt, men i mange tilfælde er naturlig udvælgelse en enklere forklaring. Et exempel er min private tese om at kvinder snakker meget "for" at lære deres børn sprogets rette brug. Dette "for" er ikke ment teleologisk. En enkel (men ikke nødvendigvis rigtig) forklaring på fænomenet er at børn af snakkesalige mødre gennem generationer har haft bedre muligheder for at få mange efterkommere end de, der ikke har klaret sig så godt i levet, fordi deres evner til at dominere i flokken har været hæmmet af svage talegaver. (Se: Politiker)."Kvinde-snakke anlægget" (uanset om det er genetisk eller kulturelt baseret eller en blanding), kan således være opformeret ved naturlig udvælgelse. Vi behøver ikke at tillægge naturen nogen hensigt eller formål.
Aristoteles, derimod, konkluderede efter grundige overvejelser at alt i naturen har sit formål og at det, som sker, er bestemt ved dette formål.
Se: Spontan orden.

Terrorisme. Form for psykologisk krigsførelse(s.d.), hvor trusler og vold mod non-kombattanter udnyttes til at påvirke modstanderen. Exempler; Legion X brug af jødiske slaver til at bygge stormrampen ved Massada (det hindrede de jødiske forsvarere i at beskyde rampe-arbejderne); polske partisaners postforsendelser af tyske soldaters private legemsdele til deres familier. Tyske "clearing-mord" i Danmark som hævn for stikker(s.d.)-likvideringer. "Schalburgtager" og bombeattentater mod civile danske passagertog som hævn for danske sabotageaktioner.
NB: Brevbomber mod politiske modstandere er IKKE terrorisme efter denne definition. Bombemålene er jo ikke non-kombattanter.

Stater(s.d.) anvender ikke sjældent terrorisme såvel i krig mod externe modstandere  som under fredsforhold, for at kue egne undersåtter. Som Lenin sagde: "Formålet med terrorisme er at terrorisere". Den såkaldte "røde terror" var standardprocedure, når et kommunistisk regime konsoliderede sig.
"Døden løser alle problemer. Intet menneske, intet problem", sagde Stalin i 1918, og efterlevede som Ruslands dødsengel selv devisen. Han underskrev f.eks på en aften dødslister på ialt 5000 navne. Ingen var sikre. Den foretrukne dødsmåde var at tage ofret ud i en skov, lade ham grave sin egen grav, beordre ham ned i den med ansigtet mod jorden og give ham et nakkeskud. Ifølge Robert Harris kan næsten ikke rydde en byggeplads i det gamle Sovtunionen uden at støde på skeletter." (Fra Bo Bjørnvigs anmeldelse af Robert Harris:"Archangel." WA 27 NOV 98).

Sydamerikanske regimer har ofte anvendt tortur(s.d.), ikke for at presse oplysninger frem, men for at terrorisere til underkastelse. Andre regeringer har brugt terrorisme i krig. Japanerne myrdede 3-400.000 civile kinesere i Nanking i 1937. (De blev. bl.a. brugt til bajonetøvelser). Englænderne bombarderede København i 1807 og civile områder i mange tyske byer, idet den tyske civilbefolkning var et erklæret krigsmål. - Altså ren terrorisme. Atombomberne mod Hiroshima og Nagasaki i 1945 bør vel også benævnes terrorisme, endda en ganske effektiv sådan, da de skræmte de japanske krigsherrer til overgivelse og utvivlsomt i sidste ende reddede hundredtusinder af menneskeliv.
Gidseltagning, forstået som trusler om- og evt. drab på-  tilfangetagne nonkombattanter for at opnå indrømmelser hos modparten,  omfattes af definitionen.

Længe efter 2. verdenskrigs afslutning blev en gammel tysk Waffen-SS officer dømt for at have ladet 335 civile italienere henrette som repræssalie for lokale italienske partisaners drab på 30 tyske soldater. Han kunne straffes, fordi  han havde ladet skyde fem civile mere, end krigslovene tillader. (Haager Landkrigsordningen af 1907 tillader "kun" 10 civile dræbt for hver dræbt soldat. Så det må erkendes at krigslovene faktisk tillader terrorisme - og sætter grænse for den.

Islams historie  er også terrorismens historie. Angrebet på USA 11 SEP 2001 er blot ét exempel. Islam er mig bekendt den eneste religion, der foreskriver terrorisme til fremme af troens udbredelse. Man har beskyldt jødedom og kristendom for det samme, men det er ikke rigtigt. De blodige etniske udrensninger, det beskrives i Gamle Testamente som befalinger fra Gud, er begrænsede til bestemte situationer, ikke (som i Koranen) generelle anvisninger på drab af vantro.

Terrorisme er ofte, men langtfra udelukkende, den underlegne kombattants kampform. Alternative begavelser som fhv. statsminister Anker Jørgensen(s.d.) sidestillede terrorisme med frihedskamp; det er vås. Ikke alle friheds-bevægelser har anvendt terrorisme. Den danske gjorde det i yderst begrænser omfang, om overhovedet. Når man dræbte danske i tysk tjeneste - såkaldte stikkere - var der tale om drab på tydeligt identificerede fjender, ikke civile non-kombattanter. Men selvfølgelig skete der fejl. Nogle af de dræbte var ubekvemme eller farlige for for de politikere, der stræbte efter at genvinde magten. (Her var socialdemokraten Frode Jakobsen hovedansvarlig, iflg. pålidelig kilde).

Eftersom alle, med god grund, betragter terrorisme med afsky, bruges ordet terrorisme ofte i propagandaen, også hvor det egentlig ikke er berettiget. På internationalt plan er ordet derfor nærmest blevet synonymt med væbnet modstand mod den etablerede statsmagt. Så Anker Jørgensens dumme påstand er såmænd nærmest blevet til  sandhed i dag.  Spørgsmålet bliver så, hvad skal vi kalde virkelig terrorisme?
Se: Sproget, misbrug af.

EUROPOL: Terror i Europa

Juli 2011 med terrorangrebene i Norge er et passende tidspunkt at skaffe sig et overblik. Første grafik viser fordelingen mellem højre- og venstre-terror over tre år. Den anden viser antallet anholdte i medlemsstaterne i 2010 efter motiv. Hvad man skal være på vagt overfor, fremgår umiddelbart. Gauche er venstre, droite er højre. Det er forståeligt, at utallige store medier sluttede, at der var tale om islamisk terror, da Norge ikke har nogen seperatister og norske venstreekstremister trods alt ikke er kendt for massemord. Men dette var faktisk ét af de uhyre sjældne rent højreorienterede, politiske terroranslag.Europol Figures on Right-wing vs. Left-Wing Terrorism, TE-SAT 2011 EU TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT pdf.

NB: en dybt korrupt presse har mig bekendt aldrig fortalt os at der, ifølge EUROPOL; skete 179 islamiske og 34 venstreextremistiske terroristforbrydelser i Europa i 2010, men kun én højreextremistisk.

alt

alt

Antal døde ved politisk terror, 2011: Venstreorienteret: 1929 – Højreorienteret: 77 (Breivik, ‘lone wolf’).
The National Counterterrorism Center har netop offentliggjort sin 2011-rapport, og de rå tal er ret så ubarmhjertige overfor forskere, der ikke kan tale om andet end højreekstremisme. De 77 ofre i ‘Neo-nazist/Fascist/White Supremacist’-kategorien står Breivik for alene, og hvis man betragter ham som hvid magt-nazist, så opdager man næppe det absurde i at kalde kommunistisk terror for ‘Secular/Political/Anarchist’. (Uriasposen.net 21 JUN 2012).

alt

Thatcher, Margaret Baroness of  Kesteven. Engelsk premierminister 1979-90. Reddede sit land fra bankerot  efter mange års socialistisk misregimente under såvel Labour som Conservative. Ved hendes tiltræden var den højeste indkomstskat 83%, og skatten på investeringsindkomst havde nået 98%. Der var priskontrol, indkomstkontrol, investeringskontrol, valutakontrol. Ustand-selige strejker lammede landet. TUC (det engelske LO) var en stat i staten.. Og en stat i denne stat i staten var kulminearbejdernes forbund under den diktatoriske Arthur ("Adolf") Scargill, som gennem voldelige strejker forsøgte at opretholde de urentable kulminer.

Seks uger efter Thatchers tiltræden blev den højeste skattesats nedsat til 40%. Kort efter blev fagforeningernes magt stækket. Nu kunne lovlige strejker kun iværksættes efter urafstemning. Mange statsejede og (derfor) urentable virksomheder blev privatiseret i de følgende år.
Forbløffende hurtigt rejste landet sig igen. Pr. 2001 havde det den fjerdestørste økonomi i verden.

Thatcher startede en liberal revolution i Europa. Selv om vælgerne siden har indsat socialdemokrater mange steder, har disse til en vis grad lært at følge hendes eksempel.

Thorning-Schmidt, Helle. pr. OKT 2011 soc. dem. statsminister.
I foråret skrev sociologen Henrik Dahl om Helle Thorning-Schmidt: "Hun ejer hverken nærvær eller nogen større visioner, en blank person med meget begrænset almen viden." ("Spildte Kræfter" Gyldendal 2011).
Det fik han gevaldigt på hattepulden for af det samlede røde kleresi og dettes medløbere, men meget tyder på at konen faktisk er temmelig tom.
En journalist spurgte hende om det stigende betalingsbalanceunderskud og udlandsgælden. Det var trickspørgsmål, for på det tidspunkt var der hverken betalingsbalanceunderskud eller udlandsgæld. Alligevel kastede Hellepigen sig ud i en standard-politikerforklaring...indtil hun blev stoppet. (Fyens Stifts-tidende 15.07.2011Side 14).
Skønt Helle Thorning-Schmidt siges at være cand. scient. pol. er hun åbenbart blank f.s.a. nationaløkonomi.

At hun desuden har sat sin datter i privatskole, og at hendes mand kun betaler skat i Schweiz, må hun naturligvis selv stå til ansvar for overfor sine vælgere.

- Men snakketøjet fejler ikke noget, og køn og elegant er hun da!

Tiggereden. (Testimonium paupertatis, fattigmandseden). Forudsætningen for offentlig hjælp i et liberalt, frit samfund. Den, der ikke kan klare sig selv, må sværge at han/hun intet ejer og ikke evner at forsørge sig selv og sin familie.
Eden medfører naturligvis bortfald af stemmeret og valgbarhed (jfr. Grundlovens § 29). Uden denne ed hersker tag-selv-bords princippet, som vi kun kender alt for godt. Den latinske betegnelse bruges somme tider som synonym for falliterklæring i overført betydning, hvis man vil blære sig sig med latinkundskaber.

Tiende Juli. Danske skatteslavers højtidsdag. Da kong Knud II ("den hellige") ville inddrive skatter for at kunne betale et røvertog til England  slog frie vendelboer hans fogder ihjel og drev ham selv ned gennem Jylland. Trods hirdens heltemodige forsvar lykkedes det at bryde huller i væggene i St. Albani Kirke i Odense, hvor kongen skjulte sig. 10. juli 1087 dræbtes kongen med et velrettet spydkast.

Ti tusind kroner. - var det beløb som Østre Landsret AUG 2000 tilkendte en skolepige af tyrkisk herkomst i torterstatning, fordi Magasin Du Nord nægtede at lade hende arbejde som erhvervspraktikant iført muslimsk tørklæde.
Samme måned og år tilkendte byretten i Aarhus det samme beløb en trettenårig dansk pige i torterstatning, fordi fire 15-19 årige tyrkere og arabere tvang hende til grædende at betjene dem med oralsex i Botanisk Have. Byretten i Aarhus takserer således en dansk piges ære til 10.000 kr. Beløbets imponerende størrelse skyldes formentlig at pigen kun var 13 år gammel, og at hun blev tvunget til at sutte på ikke én, men hele fire araberes og tyrkeres kønsdele. Dommeren Marianne Svendsen har dog måske reduceret erstatningen under hensyn til at muslimer normalt er yderst renlige.

Tokammersystem. Se: Etkammersystem.

Told. Lovligt landevejsrøveri. Se: Berigelsesforbrydelse, Ran.

Tolerance. Ofte skalkeskjul for fejghed eller foragt.

"Overdreven tolerance er udtryk for mistillid til egne idealer" . (Fr. Nietzche, jfr. Wolfgang Weimer, Danskeren 25. årg. nr.2).

“Ubegrænset tolerance må nødvendigvis føre til tolerancens forsvinden. Hvis vi udstrækker ubegrænset tolerance også til de intolerante, hvis vi ikke er parate til at forsvare et tolerant samfund, ... så vil de tolerante blive tilintetgjort, og med dem tolerancen. ... vi må derfor, i tolerancens navn, kræve ret til at ikke at være tolerante, ret til at ikke at tolerere de intolerante. (Karl Popper).

Eller som Ayaan Hirsi Ali formulerer det: “Tolerance of intolerance is cowardice".

"Tolerancedjævelen er den holdniningsløse tolerance, der bare siger at nu er alt ét fedt, nu skal vi bare være søde og rare ved hinanden. Gør man det, tager man ikke andre alvorligt. At tage en muslim alvorligt er at modsige hans religion. Det er ikke at tage en muslim alvorligt at sige"Ih hvor dejligt at du har din religion", og så går man bare. Det er jo i virkeligheden en hån mod dem....""Tolerance er, at man ikke tager andre alvorligt." (Birthe Rønn Hornbech).

"Accept af muslimske kassedamer med tørklæder i Brugsen er ikke udtryk for dansk tolerance, men et dansk knæfald for fundamentalistisk, muslimske intolerance. Tolerance drejer sig om at forstå begge sider. Man må forlange at danske statsborgere taler dansk. Og at man opfører sig efter danske normer, hvis man vil leve i en dansk hverdag. Jeg er også overrasket over at man i Danmark har skattefinansierede skolemadpakker, hvor man undgår svinekød for ikke at støde muslimer. Sådan noget ville man aldrig acceptere i det mest multietniske samfund i verden, USA.  Der har man også skolemadpakker. Men hvis nogen af religiøse eller andre årsager ikke vil have dem, må man selv betale". (Svend Burmester, tidl. vicepræsident for Verdensbanken, JP 30 JUL 2000).

Tolerance kan betyde tålsomhed, en laden stå til holdning overfor noget, man ikke bryder sig om. Tolerance betragtes konventionelt som en dyd(s.d.). Ja, det er endog comme il faut at være tolerant overfor holdningsmønstre som marxisme og islam, hvorimod der er enormt politisk ukorrekt at være tolerant over nationalsocialisme, - et ganske lignende fænomen.
Det er en logisk modsigelse at hævde at tolerance indebærer accept af intolerance. Hermed lader man  tolerance-princippet negere sig selv.

Jeg har mødt mennesker med mange forskellige politiske holdninger - også holdninger, som jeg er dybt uenig med. Ofte føler jeg sympati med dem, selv om jeg er uenig med dem politisk. (Tro det eller ej, så finder jeg for eksempel at Ole Stavad er et særdeles sympatisk menneske, selv om jeg synes at hans politiske indstilling er horribel.) Jeg er liberal i ordets oprindelige betydning, og holdningsmæssigt nærmest konservativ. Men de allerfleste danskere er nærmest det modsatte; de fleste foretrækker indbildningen om den trygge, socialistiske formynderstat. Jeg synes at ethvert folk, så vidt gørligt, bør være suverænt i sit eget land. Derfor finder jeg dansk indvandringspoitik vanvittig, ja forbryderisk(s.d.).

Jeg ved at Gud er. Nærmere kan jeg ikke komme det. Johannesevangeliet begynder med: "I begyndesen var Ordet og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud," Det er en oversættelse fra græsk, idet "ordet" er en oversættelse af det græske ord "logos". "Kreativ Intelligens" er måske mere fyldestgørende, men for mig er det umuligt at afgøre. Ivar Gjørup har nogle bemærkninger om begrebet i sin brilliante essaysamling "Den sjette sans."
Hvorom alting er, så kan jeg ikke sætte fingeren på noget andet menneskes religiøse opfattelse og sige at den er forkert. Derimod vil jeg til enhver tid hævde at skal Danmark islamiseres, bør det ske ved at danskerne konverterer, ikke via masseindvandring. Somme tider vender folk mig ryggen, fordi jeg ikke lægger skjul på mine meninger. Er det MIG, der er intolerant?

Tortur, Variererer i hårdhed fra tidligere tiders spanskrør, ferle og ris og nutidens islamiske skolers stokkeprygl under børnenes fodsåler til livstruende mishandling.
Tortur bruges hovedsagelig:
1) Som straffe- og opdragelsesmiddel overfor børn og unge samt overfor statsfarlige personer, såvel i specialpræventivt som generalpræventivt øjemed.
(Se: Straf.)
2) Som almindelig forhørsmetode i mange tredjeverdenslande.
3) Som forhørsmetode i en skærpet situaton.

En besættelsesmagt eller en statsmagt kan være nødt til at anvende tortur overfor en målbevidst og stærk modstandsbevægelse. Ellers må den pakke sammen. Dette kan man - alt efter situationen, præferencer og fordomme - synes er forfærdeligt eller udmærket. Det har ingen betydning for påstandens sandhedsdværdi.
Hvis en regering beslutter at sikkerhedspolitiet ganske vist skal sikre statens/regimets fortsatte beståen, men aldrig, under nogen omstændigheder, må anvende tortur, så kan denne regering kun forblive ved magten indtil der opstår en stærk modstandsbevægelse, der anvender terror(s.d.) som våben. Hvis det sker må sikkerhedspolitiet før eller senere spørge sin minister, hvorvidt han prioriterer menneskerettighederne(s.d.) eller regeringsmagten højst. for han kan ikke få begge dele i virkelighedens verden.
Det er måske ikke en gang nødvendigt at modstandsbevægelsen benytter terror. Væbnet kamp under civilt dække nødvendiggør barske forhørsmetoder. Det er kampens vilkår, og det er deltagerne bekendt med. "Inter arma, silent leges" - blandt våben tier loven.

Virkeligheden verden er ikke som en søndagsskole. Forestil dig at man har anholdt en person, som man véd har anbragt en atombombe centralt i byen. Bomben vil springe indenfor ca. en time. Der er der for ikke tid til at søge i alle mulige  parkerede biler, lofter og kældre. Derimod kan man måske få et bombehold frem, hvis fangen omgående fortæller, hvor bomben er. Men det vil han ikke. Han forlanger at få lov til at tale med sin advokat. - Hvad gør man - i virkelighedens verden?

"anholdelsen af Khalid Muhammed var resultatet af anholdelsen af en anden topfigur i e-Qaeda, Ramzi Binalshibh. Oplysninger fra ham førte til Muhammed. Anholdelsen af Binalshibh skyldtes anholdelsen af en tredje topfigur, Abu Zubaida." Han blev skudt i lysken under anholdelsen, og forhørsfolkene brugte (iflg. Washington Post) efterfølgende doseringen af smertestillende medicin som pressionsmiddel. Abu Zubaida viste sig at være en guldgrube; dels gav han oplysninger, der førte til Binalshibh, dels blev man ledet til Jose Padilla, et amerikansk bandemedlem, som var konverteret til islam, og som havde været i Afghanistan for at planlægge konstruktionen af en radioaktiv bombe.

Visse "humanister" påstår at tortur aldrig haf skaffet brugbare oplysninger.
Det er utvivlsomt noget sludder. Uanset at tortur også bruges som straffe- og/eller terrormiddel, er oplysninger fremskaffet under tortur naturligvis ofte blevet brugt. Et slående exempel er fremdraget af Geoffrey Cain:

"Jeg har ikke hørt om et eneste tilfælde, hvor det har virket", sagde Erslev Andersen til DR forleden.
Det må vel skyldes hans unge alder, for danmarkshistorien har i hvert fald ét eklatant eksempel på torturens evne til at få selv de mest stålsattes mund på gled. Det skete under besættelsen, da Aksel Larsen blev kørt til Shellhuset til forhør. Her var alene truslen om tortur nok til at få ham til at røbe navne og andre oplysninger om frihedskæmperne..."

Tortur bør hverken direkte eller indirekte godkendes af lovgivning eller domstole(s.d.). Men nødretten tillader anvendelse af ulovlige midler i passende omfang med det formål at afværge skade på personer eller ejendom. Det er nødvendigvis et retligt gråt område. Ingen regler udover den allerede nævnte, tak! Og det siger sig selv at oplysninger  fremskaffet under tortur aldrig må bruges i retten som beviser mod den torterede. Tortur som middel til at skaffe tilståelser er forkastelig. Tortur med det formål at afværge grove, personfarlige forbrydelser kan være nødvendig. Man kunne endda overveje en rundelig erstatning til torturofret. Det kunne begrænse statsmagtens tilbøjelighed til at bruge sådanne midler.

Som 92-årig fortrød general Massu at ham havde anvendt tortur i Algieriet, hvad han gjorde i stor stil: "Vi burde have handlet anderledes, men hvordan, ved jeg ikke. Vi så desværre ingen anden udvej, men det burde vi. Moralsk er tortur en beskidt handlemåde, og det er ikke en nødvendighed i krig". (JP 26 NOV 2000).
Kommentar: Ja, tortur ER beskidt og ikke nødvendig i regulær krig. Selv i ikke-regulær krig, som i Algieriet, kunne man have handlet anderledes. Man kunne have givet op overfor insurgenterne - som man i sidste ende alligevel blev tvunget til at gøre.

Det står desværre stadig fast at tortur - dengang som nu - næppe kan undgås, hvis magten skal opretholdes. Og torturen forsvinder ikke automatisk, hvis magthaveren giver op. De sejrende oprørere er ofte meget værre. Mon ikke algiererne mange gange har savnet det franske styre, og afghanerne det kommunistiske?

Tortur i stats-regi demonstrerer statens afmagt. Tortur er kun nødvendig, når staten ikke kan kontrollere undersåtterne i tilstrækkeligt omfang. Men i dag er overvågningsteknologien ved at blive så fuldkommen, at sikkerhedspolitiet kan vide alt om os og kontrtollere os i mindste detaille. Når dette er fuldt opnået, bliver tortur overflødig. Så kan vi sendes til en tankekorrektionsklinik eller genopdragelseslejr, hvis statsfarlige tanker opstår. Måske problemet endda vil kunne klares ambulant, via en internetopkobling.
Men, ærlig talt, mon så ikke den gode gammeldags tortur er at foretrække?
Se: Staten, Terrorisme, Tankepoliti.

Tosproget barn. Højere Sted har dekreteret at ordet skal betyde et barn, som ikke kan tale dansk, eller som taler det dårligt. 22 AUG 2000 nåede en interessant rapport frem til Danmark fra Californien. Her havde man - mod "experternes"  rasende protester - ved folkeafsteming gennemtvunget at undervisningssproget skulle være engelsk og kun engelsk. Derfor klarer spansktalende børn sig nu langt bedre i skolen og lærer mere, end den gang de blev undervist både på (og i) spansk og engelsk. I to counties  (amter), ét med mange dispensationer fra loven og ét med få, vendte resultatbilledet. Det county med de mange dispensationer (dvs. mange "tosprogede" børn) fik markant dårligere examensresultater end det med få dispensationer. Den gang tosproget undervisning var påbudt overalt, var det omvendt!

Totalitarisme. Ideologi(d.s.) eller praxis, hvorefter staten(s.d.) bør have, eller har altafgørende indflydelse på individets hele tilværelse. Staten er herre, befolkning i praxis slaver. Statsideologien, uanset om den kalder sig kommunistisk, nationalsocialistisk, fascistisk eller socialdemokratisk, er at stat og samfund er ét. "Privatleute haben wir nicht mehr", som det hed i Nazityskland.
Den klassisk lærde forfatter Ivar Gjørup finder totalitarismens rødder hos Sofokles, der beskriver magtvanviddet hos Kreon (i tragedien Antigone): "Kreons statsidé er den såre enkle, at medlemmernes ubrydelige sammenhold skal overføres fra slægten til staten. Lodret lydighed. Borgersamfundet indrettet på det gamle stammesamfunds vilkår..."

Kommunismen, nationalsocialismen og socialdemokratismen er exempler på totalitaristiske ideer. Islam betyder underkastelse under en ukendt og uerkendelig månegud Allah's vilje, hvilket naturligvis er endnu mere absurd end nogen politisk ideologi.  Men sammen med - eller måske forud for - disse religiøse fantasterier er opbygget et enormt system af love og regler for alle menneskelivets aspekter, incl. statens forvaltning. Islam kan derfor med fuld ret betegnes som teokratisk totalitarisme.

Men husk nu at totalitarister ikke er specielt onde:
"Hvis man tror at at de kommunistiske og nationalsocialistiske regimer helt igennem var forbryderes værk, så har man kke begrebet den fundamentale sandhed, som kenderen Kundera gjorde opmærksom på med kenderens autoritet:
"De forbryderiske regimer blev ikke skabt af forbrydere, men af entusiaster, der var overbevist om at de havde fundet den eneste vej til Paradis. De forsvarede den tappert og henrettede mange mennesker. Senere blev det almindeligt kendt at der ikke eksisterer noget paradis, og at entusiasterne derfor var mordere.""  (Jørgen H. Hansen, JP 21 JUL 99).

Mange danske åndspersonligheder (såkaldte "kulturradikale"(s.d.)) har hyldet totalitarismen. Et exempel: "Tre mænd rager (tydeligere og tydeligere, efterhånden som tidsperspektivet vokser) op over middelmådigheden...Det er Ho Chi Minh ... og det er Mao Tse Tung ... og det er Chou En Lai...Ho og Mao er folkeførere og nationsskabere. De har for hver(sic!) deres land været en slags kombineret Holger Danske, Georg Washington og Lenin. Deres navne er blevet råbt, deres portrætter båret rundt og deres tanker studeret af oprørske unge overalt på kloden...
"Gid der fandtes politikere af den støbning i vores del af verden, så var der håb, selv for os midt i jordlodens rådne borgerskab."
(Ebbe Reich Kløvedal. Inf, 22 AUG 97).

Et andet slående exempel på totalitær tankegang finder vi i hos den gamle græske socialist Nana Mouskouri: "Jeg er overbevist om at hvis vore dages børn får den rigtige undervisning, vil de blive i stand til at bygge en anden og bedre verden". (NJS 14 NOV 00)
Selv om udsagnet ved nærmere eftersyn viser sig at være meningstomt, en tautologi(s.d.), er det næppe frie privatskoler, damen drømmer om. Det samme kunne være sagt af Robespierre, Lenin, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, Fidel Castro eller Ritt Bjerregaard.

I  totalitærstaten er partiet og staten blandet sammen. I Danmark er de politiske partier reelt direkte finansierede af staten. Når politikerne diskuterer lovgivning er det derfor reelt staten, der diskuterer med sig selv, eller er i færd med at tænke sig om, om man vil.
Totalitarister taler om at "give befolkningen mere ansvar/mere frihed til..." Det signalerer at de finder det helt i orden at de har frataget os ansvar og frihed. Ellers kunne de jo ikke tale om at give noget af det tilbage...- De taler om at "åbne for debat(s.d.)" for de råder over skattemidler til at gøre netop dette. Men i denne sammenhæng betyder "debat" indoktrinering. Skatte- (og fagforenings-) betalt "debat" og "oplysning" er asfalten på totalitarismens motorvej..  Det er offentlige biblioteker og statsfinansieret undervisning også.

Totalitærstaten stiler mod en omfattende, helst total  kontrol med den enkelte undersåts tilværelse. Tankestyring er da også blevet brugt af både kommunister, nationalsocialister og socialdemokrater. Disse bevægelser har skabt omfattende "vugge-til-grav"-systemer med vuggestuer, børnehaver, statsdrevne skoler, ungdomsorganisationer, fagforeninger, blade og tidsskrifter, partitro radio/tv stationer, fritidsrejseforetagender, fritidsklubber, oplysnings/propagandaforbund, alderdomshjem. Man kan leve hele livet i den lune, totalitære tryghed  uden at foruroliges med farlige tanker.
Men det må naturligvis sikres at ingen træder ved siden af og udbreder farlige ideer. Og det er et problem, for det nødvendige kontrolsystem kan ikke altid klare opgaven. Det har hidtil ikke altid kunnet hamle op med den mængde af oplysninger, det sad inde med i sine papirregistre. End ikke KGB(s.d.) og STASI(s.d.)) havde mandskab nok, og kunne aldrig få det med datidens teknik. Derfor måtte staten lade dele af undersåtternes tilværelse være udenfor kontrol. De seneste årtiers tekniske udvikling åbner helt nye muligheder; EDB-søgning og registersamkøring  (kontrol af forbrug via kreditkort og senere "borgerkort" eller implanteret chip) mønstergenkendelse (overvågnings-kameraer fortæller hvor en bestemt person befinder sig hvornår, blot ansigtet er synligt.) Også vor sindstilstand kan edb-analyseres.
Totalitærstatens/tankepolities kontrolmuligheder er øget enormt.
Endnu byder internettet på nye, uanede muligheder for tanke- og informationsudvexling uden om statens kontrol og begrænsninger. Men det er formentlig kun et spørgsmål om tid. Regimerne i Iran, SaudiArabien og Kina har allerede lagt deres klamme hænder på det.

Exempler på fremskreden totalitarisme: Afghanistan under taliban-regimet, Cuba, Danmark, Sverige, Nazityskland, Sovjetunionen.
Se: Debat, Etatisme, Magtfordelingsprincippet, Kulturpolitik, Socialdemokratisme,
Overvågningssamfundet, Tankepoliti.

Transseksualitet. Kan nogen forstå at en kvinde/mand føler at hun/han  er en mand/kvinde, som er anbragt i en forkert krop, og er villig til at gennemgå en kønsskifteoperation?
JEG forstår det i alt fald ikke, men kendsgerninger må man bøje sig for. Skal jeg forsøge en forklaring på fænomenet er det mest nærliggende at acceptere teorien om sjælevandring. Den tibetanske dødebog Bardo Tödul beskriver hvorledes den afdødes sjæl gennemgår forskellige drømmetilstande. Sluttelig skræmmes den ofte ind i et moderskød med et befrugtet æg. Andre og evt. bedre forklaringer modtages med stor interesse.

Triage. I en krise- eller krigssituation deler lægerne de skadede op i tre grupper: 1) De lette tilfælde, som kan vente; 2) de patienter, som kan reddes ved hurtig behandling og 3) de håbløse tilfælde. De sidste får blot morfin - hvis der er nok til rådighed. Virkelighedens verden er en god del barskere end børnehavelærerinder af begge køn forestiller sig.

Tugthuskandidat. Jeg har to gange offentligt (i tv2's seerbreve og i JP 23 APR 2000) sigtet den daværende statsminister Povl Nyrup Rasmussen for at overtræde straffelovens §117.4, der lyder:
"Med hæfte eller fængsel indtil to år straffes den, som ved de i §116 omhandlede valg eller stemmeafgivninger (bl.a. folketingsvalg, phb)... yder, lover eller tilbyder formuefordel for at påvirke nogen til at stemme på en vis måde eller til at undlade at stemme."
Statsministerens løfte om "efterlønsgaranti" forud for folketingsvalget i 1998 var udenfor al diskussion et løfte om formuefordel. At hensigten var at sikre sig selv genvalg er indlysende. At straffeloven blev overtrådt var derfor tydeligt for enhver.

Da straframmen for den begåede forbrydelse er to års fængsel, og da hr. Rasmussen ikke har reageret på mine provokationer  finder jeg det berettiget at omtale ham som tugthuskandidat og opfordrer andre til at gøre det samme.
Se: Rasmussen, Povl Nyrup, Statsminister, Valgflæsk.

Tvang. Marxister snakker om at proletarietet "tvinges i arbejde med sulten som våben". Deres studentikose snak baseres på barnekammerets tro på at mad er noget, mor kommer med. Det kan man roligt afvise, hvis man ikke vil afvise livet selv. I den betydning er tvang et livsvilkår. ("I Dit Ansigts Sved skal Du æde Dit Brød").

Et frit marked kender ikke til tvang. De fleste former for aftaleindgåelse har karakter af handel. Begge parter vil hellere have noget, den anden har, end beholde noget, de selv har.
Er det måske tvang at bageren forlange fire kroner for et rundstykke? Nej, for jeg kan jo selv bestemme om jeg vil ha' rundstykket eller jeg vil beholde de to metalskiver i lommen. Og hvis bageren hellere vil beholde sit rundstykke end have pengene, beholder han sit forbistrede rundstykke og spiser det selv!

Hvis jeg nu sætter bageren en pistol for panden? I så fald vil den arme mand formentlig hellere have sit liv end rundstykket, og bytter derfor sit rundstykket for sit liv. Er det ikke stadig bare en handel? NEJ, for handel er pr. definition frivillig. Begge parter føler at de er bedre stillet end før handelens indgåelse. Før pistoltruslen havde bageren både rundstykket og sit liv. Nu har han kun livet. Han føler sig bestemt ikke bedre stillet end før.
Modsat handel er tvang en vexelvirkning mellem to parter, hvor den ene part føler at han bliver ringere stillet. Han har fået et "tilbud, han ikke kunne afslå", sm det hedder i mafia-kredse. Tvang baseres på vold eller trussel om vold.
Se: Berigelseskriminalitet, Frihandel, Frit marked, Kommandoøkonomi, Liberalisme, Maximal- og minimalpriser, Politisk økonomi, Prisdannelse, Skat, Socialisme, Spekulation, Spontan orden, Staten.

Tvangsarbejde. Den eneste vej til socialismen(s.d.), jfr. Trotskij(s.d.).

Tyvende århundrede.
"Dette er hvad jeg har lært af det tyvende århundrede:- Kun tåbelige ideer bliver genbrugt.- Enhver social reformator ønsker at være hjernen i en oplyst, sjælereformerende straffeanstalt. - Alle, der er forfængelige, kedelige, pivede og sexuelt frustrerede drømmer om at ophøje deres egen impotens til lov.- Billedet af en milliard mennesker, klædt i mao-uniformer, med den lille røde bog i hånden vedbliver at være de nye visionæres hemmelige håb.(Den Pulitzerpris belønnede lyriker Charles Simic's rapkæftede tante som citeret i bogen "The Orphan Factory").

Tyveri. Berigelsesforbrydelse(s.d.), som udføres ved tilegnelse af anden persons ejendom uden dennes viden. Når socialister betegnes skatteund-dragelser som "tyveri fra samfundet" afsører de derfor de principielt betragter borgernes penge som statens ejendom.
Se: Skat, Told.

Censur

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Tilfældigt citat