Janteloven - Jørgensen

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Janteloven. “Jeg kan nu godt se noget positivt i janteloven. Den er måske skyld i at vi ikke har haft en Napoleon eller en Hitler i Danmark.” (Naser Khader).
Tja, måske. Landets størrelse har nu nok osse noget at sige.

Jefferson, Thomas (1743-1826) var hovedforfatteren til USA's berømte uafhængighedserklæring og USA's tredje præsident. Han sagde en del, der er værd at tænke over:

“Our liberty depends on the freedom of the press, and that cannot be limited without being lost.”
(Vor frihed afhænger af pressens frihed, og den kan ikke begrænses uden at gå tabt).

"When we get piled upon one another in large cities, as in Europe, we shall become as corrupt as Europe."
(Når vi bliver bunket sammen i storbyer som i Europa, bliver vi lige så korrupte som Europa).

"The democracy will cease to exist when you take away from those who are willing to work and give to those who would not".
(Demokratiet vil ophøre med at existere når du tager fra dem, der er villige til at arbejde, og giver til dem som ikke er.)

"It is incumbent on every generation to pay its own debts as it goes. A principle which if acted on would save one-half the wars of the world."
(Det påhviler enhver generation at betale sin gæld hen ad vejen. Hvis det princip blev fulgt, ville det spare verden for halvdelen af krigene i denne verden.)

"I predict future happiness for Americans if they can prevent the government from wasting the labors of the people under the pretense of taking care of them."
(Jeg forudsiger en lykkelig fremtid for amerikanerne, hvis de kan forhindre regeringen i at spilde folkets arbejde, mens de foregiver at tage vare på dem.)

"My reading of history convinces me that most bad government results from too much government."
(Min læsning af historien overbeviser mig om at mest dårlig regering kommer fra for meget regering ).

"The strongest reason for the people to retain the right to keep and bear arms is, as a last resort, to protect themselves against tyranny in government.
(Den stærkeste begrundelse for at folket beholder sin ret til at eje og bære våben er at de, som en sidste udvej, kan forsvare sig selv mod regerings-tyranni.)

"The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants".
(Frihedens træ må fra tid til anden gødes med blodet fra patrioter og tyranner.)

"To compel a man to subsidize with his taxes the propagation of ideas which he disbelieves and abhors is sinful and tyrannical."
(At tvinge en mand til med sine skatter at betale for udbredelsen af ideer, som han ikke tror på og afskyr, er syndigt og tyrannisk.)

'I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around the banks will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered...'
('Jeg mener at bank-foretagender er farligere for vore friheder end stående hære. Hvis det amerikanske folk nogensinde tillader at private banker kontrollerer udstedelsen af deres pengesedler, først gennem inflation, så gennem deflation, så vil bankerne og de korporationer, der vil vokse op omkring bankerne berøve folket al ejendom, indtil deres børn vil vågne op, hjemløse på det kontinent, deres fædre erobrede...')

"When a government becomes destructive of the rights of life, liberty, and the pursuit of happiness, it is the right of the people to alter or abolish that government."
("Når en regering bliver ødelæggende for retten til liv, frihed og stræben efter lykken, er det folkets ret at ændre eller afskaffe denne regering".)

Det er farlige tanker. Anders Behring Breivik, den norske terrorist, kan meget vel være inspireret af dem! Måske skulle det forbydes at gøre opmærksom på Jeffersons skrifter?

Jelved, Marianne. Se: Børnehavelærerinde, Fundamentalisme.

Joule. Energienhed. Det koster ca. 9,816 J at løfte en masse på ét kilogram én meter (her i Danmark). Varmeenheden calorie er ca. lig med 4,18 joule.

Journalister. Se: Medierne.

Jæger- og samlerkultur. Menneskearten Homo erectus lavede stenredskaber for en million år siden, de byggede hytter og kunne udnytte ild. Men der blev de stående. Der skete ingen uderligere udvikling.
Homo sapiens sapiens - vor art - startede med stenøkser for 200.000 år siden, men flyver nu rundt i det interplanetare rum og har endda sonder, der har forladt solsystemet.

Der må være en eller flere afgørende forskelle. Hjernestørrelse? Ja, tildels. Men neandertalerne havde lige så store hjerner (godt og vel endda), alligevel kom de ikke ud over jæger-samlerstadiet i de hundredtusinder af år, de existerede.

Matt Ridley foreslår at den grundliggendee forskel mellem vor art og alle de andre ligger i to ting; vi har opfundet arbejdsdelingen og ført den til stor fuldkommenhed, og - ikke mindst - vi har opfundet handel, m.a.o. det frie marked. Talrige arkæologiske fund viser at homo sap. virkelig flyttede varer over hundreder af kilometer. Det var der ingen af de andre, der gjorde. Enhver kan se, at dette må indebære enorme fordele. Se: Ryan Amith: Det liberale gonom, Libertas nr. 48, JAN 2011).

Vi må nok erkende at socialismen er ældre end liberalismen. Den stammer helt tilbage fra de tidlige hominiders jæger-samler kultur. Men liberalismen har skabt homo sapiens sapiens.
Se: Liberalisme, Socialisme.

Jægerstenalder. Se: Socialisme.

Jøde. Oprindelig en person af Juda stamme. Nu person født af en jødisk mor. Undersøgelser af y-kromosomet hos 1400 mænd viser at jøder og arabere har fælles stamfader. Han hed som måske bekendt Abraham og var fra Ur i Kaldæa. Undersøgelserne viser også at jøderne har blandet sig meget lidt med andre gennem 4000 år. (Illustreret Videnskab 28 SEP 2000).

Askhenasi-jøder (østjøder) udgør tre pct. af USA's befolkning, men står for 27 pct. af landets nobelpriser i videnskabelige discipliner.
Hver femte professor ved USA's førende universiteter er jøde. Det samme gæl-der for højt rangerende embedsmænd i USA's statsadministration. Blandt journalister og redaktører på de førende aviser og tv-stationer er hver fjerde jøde. I New Yorks mest fremtrædende advokatvirksomheder er 40 pct. af partnerne jøder. I Hollywood er 59 pct. af alle instruktører, manuskriptforfat-tere og producere på de 50 mest indtjenende film lavet mellem 1965 og 1982 jøder.
Askenasi-jøder scorer mellem 12 og 15 pct. højere end andre kaukasiere i IQ-tests.Det betyder at der blandt individer med en IQ på over 145 er 10 gange så mange askhenasier som andre kaukasiere (Lone Frank, WA 07 JUL 2007).
Se: Antisemitisme, Eliteminoriteter, Israel, Religioner.

Jørgensen, Anker. I alt fald indtil Helle Thorning-Smidt tiltrådte i 2011, “Danmarkshistoriens ubetinget elendigste statsminister” (Ulrik Høy) (1972-73 og 1975-82). I Aalborg Stiftstidendes sommerkon-kurrence blev han kåret som “Århundredets politiker” efter Th. Stauning og Uffe Ellemann. Det siger mere om danskerne end om Anker Jørgensen.
Han var Vajsenhusdreng, derefter lagerarbejder, deltog i frihedskampen, kom ind i fagbevægelsen og blev formand for Arbejdsmands- og Specialarbejder-forbundet (nu 3F) og folketingsmand. Jens Otto Krag overdrog ham statsmi-nisteriet i 1972, efter vælgernes ja til EF (senere EU).
Den venlige og belæste lille arbejdsmand havde oplæst digte i TV, men evner-ne rakte ikke til den nye rolle, og det forstod han ikke. Hans økonomiske indsigt var begrænset til Karl Marx. Efter oliekrisen i 1973 kørte han landets økonomi i sænk med stigende statsgæld og inflation og faldende tillid til styret.
Han gav op i 1982, med økonomien “på afgrundens rand”, som hans finans-minister Knud Heinesen sagde.
Jørgensen omtalte danskere, der ikke stemmer socialistisk som “det borgerlige ros” og kaldte USA’s præsident Reagen “en gal hund” (et hidtil uset lavpunkt for en dansk statsmand). Da han efter tur var formand for EF’s ministerråd og besøgte Washington, var han blevet “ikke-inviteret” til møde med Reagan.

I 1973 nedlagde han Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) og lammede dermed den socialdemokratiske arbejderbevægelses store indsats i kampen mod den sovjetiske totalitarisme. Hermed lagde han landet blot for KGB’s (s.d.) umiddelbart forestående store propagandaoffensiv, der næsten havde held til at lirke Danmark ud af den frie verdens fællesskab.

I surhed over sin oppositionsrolle misbrugte han landets sikkerhedspolitik og bragte landet i et meget uheldigt lys ved at presse regeringen til 23 groft illoyale fodnoter, vendt mod NATO’s dobbeltbeslutning, som han selv havde stået bag som statsminister. Fodnoterne blev gennemtvunget i samarbejde med de radikale og med to partier, som var udskilt fra kommunistpartiet (SF og VS) i forsøg på at få regeringen til at tage et valg på spørgsmålet. (Det kom i 1988). Han gennemtvang ligeledes at Danmarks bidrag til NATO’s infrastrukturprogram (som ellers var blevet vedtaget hans egen regeringstid!) blev stillet i bero.
Han lod tre folketingsmænd ( “smukke Kjeld” Olesen, Poul “klokkerén” Nielson og Lasse “hvad skulle vi have gjort uden Bresnjev” Budtz) rejse til Moskva i 1984 for at forhandle udenrigspolitik bag ryggen på den lovlige regering. Kreml skulle vide at socialdemokraterne fortsat kontrollerede dansk uden-rigspolitik! (Se: Højforræderi)..
Den omtalte Kjeld Olesen er kendt for at have betegnet U.S.A.'s præsident Reagan som en "kræftbyld, der skulle fjernes". Det gjorde han ved en frokost på sovjet-ambassaden. (JP 06 JUL 2011).
Jørgensen var i det hele taget glad for diktaturer, bare de flagede med røde flag. Så vidste han jo at diktatorerne inderst inde var gode mennesker. Selv definerede han socialisme som “kærlighed, bare spredt lidt mere ud”.
Nordkoreas benhårde, stalinistiske diktator Kim Il Sung, titulerede han “kære kammerat”. Rumæniens røde diktator, Cheaucescu fik Danmarks fornemste orden, Elefantordenen.  Hans forfærdelige madamme fik Dannebrogsordenens storkors!. Jørgensen gik varmt ind for “fredsbevægelserne” (under kampråbet “vi vil ha’ fred, for fanden!"). Han var medlem af komiteen for anerkendelse af DDR. Hans “blinde førerhund”, Lasse Budtz, udtrykte bekymring for at det amerikanske “stjernekrigsprogram” ville destabilisere Sovjets økonomi, hvad det da også gjorde. Helt blind var førerhunden altså ikke. Men hvem var mon hundens egentlige herre(r)? Pr. 1999 arbejdede Jørgensen mod “racediskri-mination”, antagelig også uden at forstå hvad han her var i gang med.
Anker Jørgensen forstod nok kun sjældent ret meget af, hvad han foretog sig. Men han var altid sikker på at han gjorde det rigtige, som dumstædige, små mænd kan være det. (Se: Donning-Kruger effekten).

Forfatteren cand. mag. Ole Hyltoft, i mange år fremtrædende socialdemokrat, skriver:
"Som partiformand har Anker Jørgensen nemlig en svaghed. Han skjuler sig bag sin ægte folkelighed. Hans politiske opdragelse er foregået i socialistiske diskussionsgrupper i partiets venstre yderkant og i det kommunistaktive SID..." (JP 22 JUL 05).
Se: Den Kolde Krig, Dumhed, Donning-Kruger effekten.

Censur

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Tilfældigt citat