Idealer - Israel

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Idealer. Se: Fordomme.

Idealisme. (Filosofisk betydning). Den antagelse at den absolutte (s.d.) virkelighed er af åndelig/sjælelig karakter (modsat materialisme (s.d.)). På materialisten filosofiprofessor Jørgen Jørgensens foranledning spurgte Piet Hein Niels Bohr om, hvad en fysiker mener, når han siger “i virkeligheden”. Efter lang eftertanke svarede Bohr: “Så mener han slet ingen ting”.
Konsekvent idealisme kan ende i solipsisme (s.d.).

Identifikation med aggressor. Vor tilbøjelighed til at indrette vore meninger efter dem, som vi føler os truet af. Ses tit i langvarige gidselsituationer, men forekommer også i politik. Ex: “Fredsbevægelser” (s.d.) som gik Sovjets ærinde og kæmpede for et atomvåbenfrit Norden (dog ikke frit for sovjetiske a-våben i Østersøen!). Nye grupper, som taler aggressive islamister efter munden osv. Mest typisk er måske jøden Herbert Pundiks hjernedøde forslag om en dansk folkegave i form af en stormoske i København for at formilde de vrede (og ofte dybt antisemitiske islamister) under “muhammed-krisen” i 1986.

Identitet. "- "Er ikke så meget hvad DU tror, du er, som hvad ANDRE mener, du er. Ideelt er en persons identitet sammenfaldende med hans selv-opfattelse (og selv-vurdering). Men det er imidlertid sjældent helt tilfældet, og somme tider er afvigelsen så extrem at den behøver en psykiatrisk betegnelse. For exempel kunne min selv-opfattelse være at jeg er en reinkarnation af Napo-leon, men det er usandsynligt at det vil være min identitet. Identitet er således selvet, således som det bekræftes af sanserne og socialt accepteret.” (T.M. Kando, sociolog, USA). Grundtvig skrev:

Til et Folk De alle høre,
som sig regne selv dertil,
har for Modersmaalet Øre,
har for Fædrelandet Ild;
Resten selv som Dragedukker
sig fra Folket udelukker,
lyse selv sig ud af Æt,
nægte selv sig Indfødsret.

Kommentar: Her ta’r Grundtvig fejl. Du er ikke dansker, blot du siger og/eller selv tror, du er det. Danskerne skal se dig som én af dem.
Se: Dansker.

Ideologi. (Græsk: idélære). Teori, som påstår at rumme svar på mange af tilværelsens spørgsmål og/eller at kunne foreskrive en gavnlig samfunds-indretning. Nogle ideologer hævder at kende Sandheden. Det er umådelig dristigt og farligt. I de blodige revolutionsår omkring 1790 skrev Klopstock:

En gang var for mig de værste af alle rædsler.
Tordnende krig, udkæmpet for at besvare dette spørgsmål:
Hvad er vejen til evig salighed og lykke?
Nu pines min sjæl ikke mindre
for hvert liv taget, hvert åndedræt stoppet
for at finde den rette vej til glæde i denne verden.

Se: Hybris.

Idioter. “Det besværlige ved idioter er, at de tror at man er idiot. Og omvendt” (Piet Hein).

Imperialisme. (Af latin impero: (jeg)befaler).
I sit brilliante storværk “The Wealth and Poverty of Nations” fremsætter historikeren David Landes den lov for politiske og sociale sammen-hænge at følgende tre faktorer ikke kan existere på samme tid: (1) En udtalt ulighed (disparity) i magt (power); (2) privat adgang til magtens instrumenter og (3) lighed (equality) mellem personer eller nationer. Når én gruppe er stærk nok til at skubbe rundt med en anden og ser sin fordel i det, vil den gøre det. Selv hvis staten ville afstå fra aggression vil firmaer og enkeltpersoner ikke vente på tilladelse. De vil snarere handle i egen interesse og trække andre med, staten indbefattet. Se: Eschers trekant.
Derfor har imperialisme (én gruppes dominans over en anden) altid existeret. Den er et udtryk for en dybtliggende menneskelig drift. Der er andre, finere følelser: den altruistiske impuls, solidaritet (s.d.), den gyldne regel (s.d.)... men disse er fuldt så ofte blevet respekteret ved at de er blevet brudt som ved at de er blevet fulgt.
- Jamen, verden er da sammensat af mange forskellige nationer med ulige størrelser og styrke, og man ser ikke altid den stærke dominere den svage? Det skyldes for en stor del magtbalancer. Det tog århundreder med stadige krige at etablere sådanne i Europa, og ind imellem kan det stadig gå for-færdeligt galt.

Bemærk iøvrigt at folkegrupper, som bekæmper imperialismen, dvs. en frem-med stormagts overherredømme over deres land, benævnes nationalister. Nationalisme og imperialisme er hinandens logiske modsætninger. Det må give hovedbrud hos venstrefløjen, som traditionelt skælder ud på begge dele. Nå, men denne fløj har nu aldrig været plaget af logisk tankegang.
Faktisk er venstrefløjen målbart dummere end højrefløjen
Se: Dumhed, Magt.

Individ. Samfundets “atom”, dets mindste enhed (atomos betyder faktisk in-divid på græsk). Det er altid individer, der handler og som derfor bærer ansvar (s.d.). Ofte skjuler individerne sig bag kollektiver (s.d.), men i sidste ende er det altid et enkelt individ, der får tingene til at ske - på godt og ondt.

Individualisme. Holdning som anerkender den enkeltes frihed. Specielt udviklet i den vestlige kulturkreds. (Modsat kollektivisme (s.d.).

Indkomst og velstand De rige bliver rigere og de fattige fattigere. Sådan er det åbenbart bare.
alt

Induktion. (Filosofisk bet.) At slutte fra det enkelte tilfælde til det almene. At generalisere. Når jeg gennem et langt liv har observeret at solen står op med ca. 24 timers mellemrum forventer jeg at den også gør det i fremtiden, selv om jeg strengt taget måske ikke kan bevise at den vil gøre det. (I alt fald ikke ud fra min primitive iagttagelse). Modsat til induktion har vi deduktionen, hvor man slutter fra det almene til det enkelte tilfælde. Induktionen regnes for fin og filosofisk. Men reelt er den identisk med dannelse af fordomme, hvilket regnes for noget meget slemt - i alt fald af politiske hoveder - når disse “fordomme” er anderledes end dem, der rumsterer i disse samme hoveder.
Se: Fordomme.

Indvandrer. Person, der overskrider en landegrænse med henblik på varig bosættelse, samt dennes efterkommere i det omfang disse ikke føler sig - og anerkendes som - indfødte. Tidligere var indvandrere ofte eliteminoriteter (s.d.). (19 pct. af “superdanskerne” i Dansk Biografisk Leksikon er af uden-landsk oprindelse.) Men under nutidens folkevandringer (s.d.) trænges også ukvalificerede fremmede fra overbefolkede lande om vestlige velfærdsstaters (s.d.) tag-selv borde.
Se: Fremmedarbejder, Identitet, Masseindvandring, Minoritet, Straffelov.

Indvandringspolitik (dansk). Ved at betragte danske politikeres handlinger siden masseindvandringen tog fart med vedtagelsen af Hans Gammeltoft-Hansens fremmedlov i 1983 kommer man hurtigt til den konklusion at stør-stedelen af danske politikere er enten idioter eller landsforrædere. Tertium non datur - en tredje mulighed gives ikke - som det hedder i logikken.
Men hvorfor? Mange indicier peget mod at årsagen til denne politik er politi-kernes ønske om at kompensere for fødslelsunderskudet. M.a.o. at fastholde og gerne udvide bestanden af skatteslaver. Velorganiseret og forud tilrettelagt propaganda (s.d.) mod "racisme" (s.d.) og "fremmedhad"(s.d.) skræmmer og truer befolkningen til at acceptere dette. Allerede i 70'rne kunne økonomerne forudse hvad de (ud fra klassiske økonomiske betragtninger) måtte anse for en kommende demografisk katastrofe. Det lave fødselstal, som fulgte med fri abort, spiraler, p-piller og "kvinderne ud på arbejdsmarkedet"-politikken, måtte ved slutningen af årtusindet og ind i det næste århundrede betyde færre arbejdsdygtige til at forsørge flere pensionister. Nogle politikere talte om at øge indvandringen. - Så kom arbejdsløsheden efter Yom Kippur krigen og oliekrisen i 1973, og befolkningen ville ikke acceptere import af fremmede, der "tager vores arbejdspladser og trykker lønnen". Altså "indvandringsstop"! Dette blev så gennemhullet med en ny og langt mere gæstfri fremmedlov i 1983.

Skal man tro Weekendavisens gennemgang af folketingsdebatten forud for vedtagelsen af fremmedloven i 1983 (WA 02 MAJ 2003) var der kun én politiker, der tog justitsminister Erik Ninn Hansens advarsler om faren for alvorlig raceuro og faren for Danmarks existens som nationalstat alvorligt. Det var Knud Lind fra Fremskridtspartiet.
Preben Vilhjelm (VS) betegnede udtalelserne som "lavmålt" og citerede Dansk Flygtningehjælps daværende formand, professor Hans Gammeltoft-Hansen for at skønne at de foreslåede familliesammenføringsregler ville betyde 500 fremmede over en årrække (!) Talerne betonede at indvandringsstoppet stadig var i kraft, men interesserede sig mest for de fremmedes retssikkerhed. Inge Krogh (Kr.F.) hævdede at de fremmedes kriminalitet lå under danskernes. Det nok var rigtigt, den gang. Da var de fleste af de fremmede jo stadig velkvali-ficerede, arbejdsomme folk fra vor egen kulturkreds.
Debatten endte med et skænderi om hvorvidt Folketinget skulle flytte admini-strationen af fremmedloven fra justitsministeriet til indenrigsministeriet. Til sidst gav socialdemokraterne sig på dette punkt, mod at få gennemført 95 % af deres ændringsforslag, hvoraf det mest skæbnesvangre var indførelsen af et retskrav om familiesammenføring.

Var det en sammensværgelse? Var det virkelig kun Knud Lind og Ninn Hansen, der indså, hvor galt, det måtte gå? Troede alle de øvrige virkelig på Gammel-toft-Hansens "500 personer over en årrække"? Forstod de bedst begavede ikke at de smækkede rigets porte op på vid gab ud mod en overbefolket verden med meget lette og billige fly-forbindelser? Troede de virkelig at fremmede i så store mængder, som der måtte blive tale om, og med så forskellige kulturer, ville blive en fordel for landet og ikke en voldsom be-lastning, der ville medføre uoverskuelige problemer for den næste genera-tion? Forstod de ikke at fremmede i så store mængder ikke lader sig inte-grere? At de ikke nærer den store interesse for at blive som danskerne? Forstod de ikke at de fremmede - ud fra deres egne præmisser - med fuld ret foragter danskerne for deres dumhed, blødsødenhed, druk, urene føde og deres kvinders løsagtighed?

"Er danske politikere korrupte, dumme eller uvidende?" som en somalisk tolk forundret spurgte forfatterinden Ulla Dahlerup (JP kronik AUG 1999).
Hvis flertallet af vore lovgivere er landsforrædere og/eller idioter, må deres vælgere nødvendigvis være kujoner og/eller idioter (bortset fra flygtninge- og godhedsindustriens værnemagere, har vælgerne jo ingen mulighed for at begå landsforræderi). Det er en højst ubehagelig konklusion at vælgerflertallet er kujoner og/eller idioter. Men logikken garanterer ikke mod ubehagelige kon-klusioner.
i 2011 kaldte sociologen Henrik Dahl udlændingeloven af 1983 »formentlig den største og mest vidtrækkende beslutning, magthaverne i Danmark siden demokratiets indførelse i 1849 har forsøgt at luske uden om selv samme«, og som blev til »uden, at nogen overhovedet overvejede konsekvenserne«, og hvor endelig enhver, der stillede spørgsmålstegn ved den, blev kaldt racist. (Henrik Dahl "Spildte kræfter" Gyldendal 2011)
Der var nu et par stykker, der forudså konsekvenserne. Men dem ignorerede man.
Se: Danskere, Degeneration, Dumhed, Flugtveje, Forræderi, Fremmedhad, Grænser, Islam, Konspira-tioner, Masseindvandring, Straffelov, Utilsigtede konsekvenser.

Inflation. Skjult og derfor politisk bekvem skat på opsparing. Skyldes hoved-sagelig at staten lader trykke flere papirpenge, end der er dækning for i produktionen.
Se: Bedrageri, Penge.

Information. “Magtens råmateriale” (Tom Clancy). Denne indsigt er essentiel, hvis man vil forstå hvad der sker i en brydningstid.
Se: Løgn.

Informationsteknologi (IT). Nutidens “Sesam luk dig op”. IT har løsninger på mange ting - langt flere end samfundet i dag kan absorbere.
Nogle tror at internettet er løsningen på tidens problemer m.h.t. manglende demokrati - og det er det måske også, men kun til en vis grad. IT-industrien forsøger naturligvis at markedsføre stadig nyere og revolutionerende produk-ter. Exempelvis er e-bøger med lysende skærme, der kan rumme et halvt hundrede værker selvfølgelig rare at have, men de var (pr. 2001) en dund-rende fiasko. Til gengæld solgte kæledyrs-robotter udmærket.
IT har omformet og vil fortsat omforme vor dagligdag.
Se: “Staten i morgen” i artiklen Staten.

Integration.
Libaneseren Issam El-Skaf har boet i DK i 18 år og har været arbejdsløs i de 16. Han har søgt 12-13 jobs gennem årene, men hverken taler eller skriver dansk. Da beskæftigelsesministeren på opfordring skaffede ham et rengø-ringsjob, blev han væk fra jobsamtalen...

Men manden er jo fuldt integreret. Han ved nøjagtig hvordan han skal skære den, uden at blive arbejdsramt.

Det er mere problematisk med ministerens integration i den danske virke-lighed, som han lever isoleret fra, bag Christiansborgs tykke mure. (Jens Lillelund, JP 23 JAN 05).
Se: Aalborgmodellen.

Intellektuelle. Ideelt set personer med omfattende viden, som de evner at sætte i et relevant perspektiv (modsat teknokrater).
Problemerne med intellektuelle skyldes bl.a. at visdom og evne til at opsuge og bearbejde information er to vidt forskellige mentale egenskaber. Hinduernes hellige bog Bhagavad Gita skelner mellem “de viises visdom og de videndes viden”.
De intellektuelle udgør en reel fare ved udviklingen af et reelt demokrati. Overskuds-akademikere, fremavlet i velfærdsstatens “gratis” (dvs. skatteyder-betalte) undervisningssystem er ikke meget for at tjene til livets ophold for egen regning og risiko. De ønsker fast ansættelse, skrivebord og pension. Og et skrivebord er intet værd uden underordnede, dvs. “almindelige mennesker” m.a.o. en almue(s.d.) at herse med. Så (op)finder man - eller skaber - pro-blemer, der skal løses.
Intellektuelles politiske indsigt står langt fra mål med deres uddannelsesni-veau. I Tyskland fik Nationalsocialismen et stort følge af intellektuelle, bl.a. den filosofiske gigant Martin Heidegger. Og vi kender jo selv de intellektuelles opslutning om marxismen i Danmark. Der findes selvfølgelig folk, der tænker, taler og handler rationelt trods høj uddannelse. Men der er lovlig langt mellem os!

“Fra Robespierre, en overstuderet provinssagfører og terrorist, rækker den lige vej til Hitler, Stalin og Mao Zedong, til Pol Pot’s folkemord i Kampuchea, til præstestyret i Iran, til Sendero Luminoso i Peru, til Castro på Cuba og diverse nicaraguanske commandanter. Deres tjenende ånder i det vestlige intellektu-elle miljø skal senere hævde at de ikke vidste bedre. Den går ikke. De intel-lektuelles opgave er at vide bedre.” (Per Nyholm, JP 31 AUG ‘97)
K.K. Steincke advarede med god grund mod at forveksle de intellektuelle med de intelligente.
Lenin kaldte intelligensia’en for “nationens lort”. Størstedelen af dem forsvandt i hans forbryder-regimes massegrave, og blev erstattet af “nye mennesker” - brutale, bøvede og ukultiverede teknokrater. Det er heller ikke nogen brugbar løsning.
Professor Thomas Sowell har en mere snæver definition af intellektuelle. Den omfatter de personer, hvis livsgerning er udvikling, behandling og udbredelse af ideer - i praxis uden at pådrage sig noget ansvar for samme. Hans bog "Intellectuals and Society" (foråret 2013) udgør en voldsom og veldokumenteret anklage mod disse dødsensfarlige snyltere.

Antikkens sofister, visdomslærerne, blev foragtet, fordi de var i stand til at forsvare alt muligt. Dermed hånede de i realiteten folks sunde fornuft, som siger dem at noget er bedre end andet.
Ligheden med Sowells beskrivelse er slående.
Se: Flokdyr, Kulturradikale, Straffelov, Venstreorienteret.

Intelligens. I dag forfølges forskere med trusler, når de offentliggør deres viden om sammenhængen mellem arveanlæg (herunder race, s.d.) og intelli-gens. Det er nemlig politisk ukorrekt, som sandheden så ofte er.
Det er dog næppe vor races eventuelle intelligensmæssige overlegenhed, der har bevirket at den vestlige civilisation har triumferet.. Støttet af et overvæl-dende indiciemateriale hævder Jared Diamond at årsagens til den hvide mand var først med “kanoner, sygdomme og stål” ligger i naturen, i klima, geografi, flore og fauna. Faktisk mener Diamond (ud fra mange års personlige observa-tioner) at nutidens gennemsnitsamerikaner er mindre intelligent end en indfødt på Ny Guinea, og han argumenterer rimeligt godt for synspunktet.
Intelligenskvotienten (IQ) en en god indikator for hvordan et menneske vil reagere i bestemte situationer, men kun en indikator. Og man skal være varsom med at bruge den på tværs af kulturelle barrierer. Testresultater afspejler også en gruppes sociale status. Finske skolebørn får dårlige test-resultater i Sverige, hvor man forventer at finner er noget tunge i det. Men i Australien klarer finske børn sig lige så godt som svenske.

Richard P. Feynmann, som John Gribbin kalder “den største fysiker i det tyvende århundrede”, havde efter sigende en IQ på 120. I så fald forstod han i elt fald at bruge de brikker, han havde at flytte med! Og det er også et aspekt af intelligensen. Fornylig forlød det at Simon Spies’ IQ var 137. Jeg ville have gættet på omkring de 165. Han evnede at blive cand. psyk. og cand. polit. samtidig, alt imens han drev et rejsebureau og levede livet på Regensen! Selv kender jeg et par mennesker med en IQ på omkring 140. De har da stukket næsen frem et par gange og klaret sig materielt rimeligt. Men ikke på Feynmann’s eller Simon Spies’ niveau.

Den højeste IQ, der nogensinde er målt (omkring de 240, hvis jeg husker ret) er målt hos en damebrevkasseredaktør i Chicago. Fysikeren Stephen Hawking ligger efter sigende også helt oppe i den allerøverste ende. Højt intelligente mennesker er ikke orakler. De kan være umådeligt naive, ikke mindst politisk, hvilket viser at IQ-skalaen ikke er fyldestgørende i alle henseender.

Amerikaneren William James Sidis (1898-1944) menes af have haft en IQ et sted mellem 250 og 300. Hans evner og bredden af hans interesser var helt enestående. 18 måneder gammel læste han New York Times; otte år gammel havde han lært sig selv latin, græsk, fransk, russisk, tysk, hebræisk, tyrkisk og armensk. samt opfundet sit eget kunstsprog. Han blev optaget på Harvard som 11-årig i 1909, og allerede året efter forelæste han om firdimensionale lege-mer. Han modtog BA-graden som 16-årig (cum laude).

Hans J. Eysencks værk: “The Inequality of Man” viser at begrebet IQ hovedsa-gelig beror på arvelige faktorer. Miljøets indflydelse på intelligensen er for-holdsvis beskeden. Nogle former for sindssygdomme beror vistnok også på arvelige faktorer. Bogen er uhyre grundigt dokumenteret og tilgængeligt for en læser uden specielle forudsætninger. Den er tung læsning, men budskabet er vigtigt for alle, der vil prøve at forstå hvorfor fx. dansk egalitaristisk uddan-nelsespolitik ikke fungerer, men vil føre til katastrofer, hvis den fortsætter i det lagte spor.

Januar 2002 påviste professor Helmuth Nyborg, Aarhus Universitet, at mænds g-score i gennemsnit er 5% højere end kvinders. (g-score er en bred test som skulle være renset for kulturfaktorer; p.t. er g-score det bedste, man har, til at forudsige individets muligheder for at klare sig materielt godt i tilværelsen).
Undersøgelsen har strakt sig over mange år og omfatter 100 mænd og 100 kvinder. Intelligensen for de to grupper er den samme frem til 16-årsalderen.
Også professor Nyborg mener at intelligens hovedsagelig beror på arvelige faktorer (mellem 60 og 80 %). Når drengene overhaler pigerne i puberteten, gætter han på at hormonale faktorer er involveret.
Intelligenskvotienten kan øges gennem indlæring, men det er meget dyrt. Amerikanske undersøgelser indikerer at det koster 43.000 (2004 -) dollars i specialundervisning pr. barn pr. procentpoint. Se Arv, Eliteminoritet, Tabula rasa.

Eftersom intelligens er stærkt arveligt betinget kan det ikke undre at den ledende forsker indenfor området, prof. emer. Richard Lynn, Ulster, har fundet at forskellige folkegrupper udviser store forskelle. Gennemsnitlig IQ for 20 forskellige lande er:

Japan ...........................110
Singapore ....................103
Holland ........................100
Storbriannien................100
Kina................................98
USA................................98

Danmark........................97
Frankrig.........................97
Rusland..........................96
Spanien..........................96
Polen..............................92
Tyrkiet............................90
Brasilien.........................87
Irak.................................87
Ægypten.........................83
Indien.............................82
Quatar............................78
Tanzania........................74
Congo (Zaire)..................68
Ghana.............................62

Det viser sig desuden at IQ-værdierne hænger nøje sammen med de pågæl-dende landes bruttonationalprodukt(s.d.), hvilket styrker formodningen om at der er noget om snakken. (Nyborg WA 08 JUL 05)

På den anden side bør det ikke glemmes at intelligensens udvikling også hænger sammen med ernæringen i de første tre år af opvæksten.(Se Weekendavisen Ideer 18 OKT 2913)
I hvor høj grad Helmuth Nyborg har taget dette i betragtning ved jeg ikke.

Lynn mener at intelligensen aftager med omkring ét point pr. generation, fordi mindre begavede får flere børn end mere begavede. Målinger viser ganske vist det modstatte (“Flynn-effekten”), men det kan skyldes en kombination af bedre ernæring og uddannelse.
Flynn-effekten er iøvrigt nu rapporteret forsvundet i visse udviklede lande. I Storbritannien toppede den i 1980’erne og er siden forblevet konstant. Dette kan dog udmærket skyldes de voldsomme forskydninger i befolkningssam-mensætningen og de deraf følgende problemer.

De seneste års PISA-undersøgelser, der viser at danske børn klarer sig dårligt, skyldes i alt fald tildels den stedfundne masseindvandring.
Nyborg finder(OECD/AISA 2003. jfr WA 08 JUL 05) at danske børn scorer hvad der svarer til en IQ på 105, medens "efterkommere" scorer IQ 94 og indvandrere 97. Se: Intelligens, kollektiv, Religiøsitet og intelligens.

Intelligens, kollektiv. Thomas Sowell gør i sit værk "Intellectuals and Society" opmærksom på at den samlede beslutningsdygtighed og intelligens i befolkningen er enormt højere end de såkaldte intellektuelles, som mange ellers forestiler sig at skulle lede "masserne". Hans bog er virkelig fremragende og gennem-dokumenteret, men desværre skrevet på et meget knudret engelsk, som vil gøre den ret så vanskelig at oversætte.
Iøvrigt har det også vist sig at gruppeintelligens påvirkes signifikant af gruppens sammensætning. - Næ, ikke af de individuelle deltageres intelligens, men af antallet af kvinder i gruppen. "Gruppens kollektive intelligens steg så at sige i takt med kvinder i gruppen"., forklarer Anita Woolley. (Weekendavisen Ideer, 28 JUN 2013).
Se: Intellektuelle.

Internationalisme. Den betydning, der p.t. er politisk korrekt, er fjendtlighed mod enhver national holdning blandt folk i vestlige lande. Man skal mene et såfremt alle folk(s.d.) bliver blandet grundigt sammen (i en såkaldt “multi-etnisk samfund”(s.d.)) vil der ikke opstå krige. Det modsiges af historien. Folk lader sig kun sjældent blande og kun meget langsomt. De fleste krige i dag skyldes enkelte folks kamp for national selvstændighed, m.a.o. kamp for at blive regeret af slyngler af deres eget sprog, race og kultur.
Se: Frihed, Grænser, Humanisme, Nationalisme.

Integration. Tidligere stod vi fast på vore egne traditioner og vor egen måde at gøre tingene på. Fremmede blev høfligt mindet om at hvis de ikke kunne finde sig i det, stod det dem frit for at rejse.
I dag slår danskerne knuder på sig selv og accepterer at fremmede forlanger særbehandling.
I dag råber de fremmede i kor til danskerne: DET ER JER, DER SKAL INTE-GRERES! - underforstået integreres i ummah’en, det store islamiske fælles-skab. Det blev faktisk vist på TV!
Politikerne snakker om “integration”, men lytter man til debatten, kommer man frem til at politikerne vist nærmest mener at “integration” betyder at den integrerede ikke er samfundet til byrde, men bidrager positivt til samfunds-udviklingen, Politikerne foreslår m.a.o. at løse masseindvandringens problemer ved at sørge for at indvandrerne ikke frembyder problemer. Logisk set er dette et tomt udsagn. En såkaldt tautologi! Den er altid sand, og kan ikke bruges til noget som helst.
Se: Indvandringspolitik, Straffelov.

Intelligent Design. Også kaldet kreationisme. Se Evolutionsteori, Metafysik.

Islam. Se særlig artikel

Islamofobi. Den aggressive islamismes propagandabetegnelse for folk, der vil forsvare sig mod islam. Betegnelsen er bevidst misvisende, idet det græske ord fobi betyder en sygelig og ubegrundet frygt.
Og frygten for islamisering er bestemt hverken sygelig eller ubegrundet. Derimod er ordet islamonausea, dvs. 'væmmelse ved islam' ganske dækkende.

Israel. Staten Israel blev etableret i 1948 med FN’s velsignelse. Mange troede at landet næsten omgående ville blive udraderet af ægyptiske, jordanske, libanesiske og syriske styrker. Men den lille jødiske stat med sine militært uerfarne indbyggere, hvoraf mange var flygtninge fra nazisternes grusomheder og med elendig udrustning, holdt stand mod den knusende overmagt. - For de SKULLE holde stand. Jøderne er, som intet andet folk, blevet mindet om den simple kendsgerning at intet folk kan stole på noget andet folk. Det kan kun stole på sig selv.
Det har Israels jøder gjort lige siden. Forhåbentlig bliver de ved med at huske denne enkle sandhed, også når det danske folk har glemt den, og derfor antagelig vil gå til grunde indenfor dette århundrede (jfr. Hoseas 4.14). (Israelske historikere sætter nu spørgsmålstegn ved denne David-Goliath historie. Var det løgn og propaganda? Var jøderne militært overlegne fra starten? Det lyder usandsynligt; i alle fald var de andre mange flere og havde langt større militærstyrker).
Fra rummet ser men Israel som en grøn plet i et ørkenlandskab. Sådan var det ikke, da jøderne købte/overtog/erobrede området fra de relativt få “palæsti-nensere” (dvs. bl.a. canaitter, efterkommere efter romerske soldater, fordrevne balkanfolk fra tyrkertiden og arabere), der drev deres gedeflokke rundt i den golde, malariabefængt halv-ørken. Jøderne afkøbte store jordarealer af de tyrkiske jordejere og har fået sumpe og gold ørken til at blomstre. Deres flid og initiativ betød stigende ikke-jødisk indvandring fra nabo-områderne.
Israel har været hade-objekt for rettroende venstreorienterede gennem det meste af sin moderne existensperiode. Det skyldes bl.a. Sovjets raseri over at det ikke lykkedes at etablere en folkerepublik, men at der i stedet - trods svære kriser - udviklede sig et levedygtigt demokrati, under USA’s aktive beskyttelse.
Sovjet støttede nemlig Israels oprettelse i FN og forsynede (mod betaling) jøderne med gode czeckiske våben i håb om at de mange kommunister blandt de jødiske indvandrere ville oprette en sovjetisk lydstat ved det østlige Mid-delhav. Da det ikke skete, allierede man sig med revolutionære, nazi-inficerede muslimer og støttede Ægypten, Syrien og diverse terroristgrupper med våben og “militærrådgivere”. KGB’s propagandavåben blev nu vendt mod Israel, hvorefter vestens “intellektuelle” nyttige idioter fulgte trop efter en vis inkubationstid.

I dag er Israel militært stærkt, men fremtiden er usikker. De såkaldt “fordrev-ne” palæstinensere, et (hovedsagelig muslimsk) blandingsfolk af canaæere, filistre, fønikiere, efterkommere af romerske legionærer, grækere, fordrevne balkanfolk, indvandrede arabere og berbere, er blevet underholdt og opfor-meret ved hjælp af særbevillinger fra FN. Siden 1948 har de levet i usle kår i flygtningelejre og er blevet fastholdt i deres statsløse flygtningestatus af arabstater, som stadig ønsker at generobre landet for Islam. Deres antal er vokset fra ca, 539.000 i 1948 til 4-5 millioner i dag.
Deres tilbagevenden til Israelsk jord vil naturligvis betyde staten Israels ødelæggelse. Det er også meningen! Iøvrigt er det løgn at “palæstinenserne” blev “fordrevet” af israelerne. De invaderende arabiske hære opfordrede dem til at rejse, så de kunne få frit skudfelt mod jøderne. Herefter kunne de så vende tilbage og deltage i plyndringerne. Men da Israel, mod forventning, ikke lod sig besejre, fik “flygtningene” ikke lov til at vende tilbage. Staten Israel betalte erstatning for jorden. Det samme gjaldt de ca. 400.000, der flygtede til Judæa og Samaria (“Vestbredden”), som kongeriget Jordan annekterede.
Derimod fik de ca. 800.000 jøder, der blev fordrevet fra bl.a. Jordan ingen erstatning overhovedet.
Israel står derfor i et dilemma. Landet er nødt til at føre en diskriminerende og “racistisk” politik, hvis landet skal beså som en jødisk stat. Alt imens opfordrer dens borgere i det fremmede, som fx. Arne Melchior og Herbert Pundik, det folk, de lever iblandt, til at tage vel imod de fremmede....
Verdenssamfundet står i et selvskabt dilemma i form af ca. fem millioner mennesker, som ingen i realiteten ønsker at bosætte - allermindst åbenbart deres muslimske “brødre”, hvoraf mange ellers er yderst velstående.
Disse forbitrede mennesker udgør en dolk rettet mod den civiliserede verdens strube. Det er også meningen.
Se: Antisemitisme, Holocaust, Jøde, Jødedom (Religioner).

Kommentarer  

 
0 #2 p.h.Bering 01.-07.-2011 09:35
Nej, DET gør de godt nok ikke!
Og godt samme.
 
 
0 #1 Vivian Clayborn 01.-07.-2011 01:41
Godt nok er både Arne Melchior og Pundik Israelske statsborgere, men de udgør bestemt ikke Israels stemme, andet end i Danmarx Radio.
 

Censur

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Tilfældigt citat