Galskab - Göbbels

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Galskab. Nogle exempler:
- Autonome og deslige.
- Dansk fremmedpolitik (så stjernetosset at den overgår alt andet, jeg har kunnet finde på).
- Dyrebeskyttelsesfolk, der slipper mink ud i naturen.
- Luxusbehandling af højkriminelle (araber)drenge (600.000 kr. pr. stk pr. år, sommetider langt mere.)
- Intellektuelle, der advokerer for de mest morderiske regimer, verden har set....ud fra humanistiske holdninger.
- Narkobekæmpelse i statsregi.
- NATO bryder egne regler og trodser FN-pagten ved at angribe et land (Serbien), der ikke truer andre lande. - Tiljublet af en radikal udenrigsminister (Helveg Petersen).
- Socialisme (s.d.).
- U-landshjælp. At sende fødevarehjælp til lande, som ikke kan brødføde sig selv, og ikke evner at betale for fødevareimport er mildt sagt usmart. Noget af u-landsbistanden bruges dog til at støtte krigsførelse. Skibe, der kan bruges som kanonbåde, blev skænket til Marokko, og en god del af fødevarebistanden bruges til at holde lokale hære i god foderstand..
- Læserbrevsskribenter, der bruger spaltemeter efter spaltemeter på diskussioner om 1) hundelorte, 2) hvorvidt det 21. århundrede begyndte 1/1 2000 eller 1/1 2001, 3) Sprogets almindelige forfald og forfladigelse.
- Politikere, som stoler så meget på befolkningens sunde fornuft at de går ind for almindelig og lige valgret, men alligvel ikke mener at vælgerne er i stand til at spare op til deres egen ferie.
- Statsborgerskab tildeles i bundter til fremmede, sågar kriminelle.
- Valgret og valgbarhed til offentligt ansatte og folk på overførselsindkomst. Dette svarer til at hænge nøglen til pengeskabet op ved siden af skabet.
Se: Degeneration, Dumhed.

Gelotofobi betegner frygten for at blive til grin. Firkantet sagt: mangel på selvtillid. Ifølge psykologen Nikolaj Sennels, der refererer fra en undersøgelse fra Aarhus Universitet, er danskerne verdens mindst gelotofobe folkefærd. Kun 1,67% af danskerne er gelotofobe. Derimod er ikke mindre end 33% af folk fra mellemøsten, dvs. muslimer, gelotofobe. Muhammed kunne jo heller ikke fordrage at blive grinet ad.
Se: Islam, Ære og skam.

Gen, det selviske. Richard Dawkins påpeger at vi fuldt så vel kan se os selv som instrumenter for vore arveanlægs (geners) formering, som vi kan betragte generne som de instrumenter, vi bruger for at formere os selv. Det minder forbløffende om Arthur Schopenhauers "Livsvilje". Denne beskrivelse kan hjælpe os til at forstå at mange dyr handler "uselvisk" indenfor deres egen flok. Det fremmer jo fx. ikke den enkelte vampyrflagermus' overlevelses-chancer at den deler sin blod-natmad med sidemanden, som ellers ville dø, fordi den intet blod har fået den nat. Men ser man på at denne sidemand sandsynligvis er en slægtning, ser man at adfærden fremmer genernes over-levelse. Men dette betyder naturligvis ikke at vampyrflagermusen tænker på den måde. Dens adfærd må drives af følelser, akkurat som vor. Genetikken kan kun forklare hvordan/hvorfor disse følelser er udviklet/indkodet i generne.

Det er jo indlysende rigtigt, hvis man tænker "udenfor rammen". En teolog (Johannes Aagaard) ser denne kendsgerning som selve Arvesynden. Tja...
Altrusimen i dyreriget er formentlig grunden til at socialismen føles rigtig, selv om den gang på gang slår fejl i nutidens menneskesamfund. Den er nemlig "rigtig" - i betydningen livs/artsbefordrende - i den ældre stenalders jæger-samler samfund. Og det er derfra vi har vore gener og mange af vore memer (se nedenfor). Men i nutidens massesamfund du'r den ikke. Her skaber den "frihjulere" og parasitter. Mange dyr er også altruistiske og hjælper hinanden indenfor deres egen flok. Men de konkurrerer nådesløst mod andre flokke. Dawkins spekulerer over om man kan beskrive permanente tankekonstruk-tioner/vaner/kulturmønstre ("memer" og "memplexer) på samme måde. De promoverer - og muterer - sig selv gennem deres værter, nemlig os, og deres succes/overlevelse afhænger af at vi overlever som art og bringer memerne, dvs. tankerne/holdningerne/kulturen videre. Det kan der heller næppe være tvivl om (Exempler: Kristendom, Socialisme, Islam). Nogle af disse memer - tanker/ideer - bedømmes måske naivt som "gode", andre som "onde". Men den ultimative test er og bliver replikatorens (genets, memets) overlevelse.
(Disse betragtninger underbygges fremragende i Weekendavisen Ideer 20 JUL 2012 i Bo Christensens artikel "Med velfærdspolitik i generne").
Se: Egoisme, Godhedsproblemet, Moral, Religion.

Gestapo. Geheime Staats Polizei. Nationalsocialistisk kopi af det sovjet-kommunistiske GPU (senere kaldet NKVD og KGB).
Se KGB.

Glidebane. Begreb fra argumentationsteorien. Exempel: Har Olsen 1000 hår på hovedet er han ikke skaldet. Har han 999 er han vel så heller ikke, og sådan kan man blive ved.
Glidebaner opstår let, når vi ikke vil/tør stå klart ved et standpunkt. Problemet kan ofte løses med ordentlige definitioner. Defineres en person med mindre end 1000 hår på hovedet som skaldet, så er Olsen pr. definition skaldet. Sådan! Men naturligvis rummer tilværelsen en del glidebaner. Kunsten er at undgå at komme for langt ned ad dem.
Se: Skråplan.

Gloriepudser. Se: Farisæer, Godhedsindustri, Progressiv, Venstreorienteret.

Godhed. Forveksles let med rarhed, hvilket kan være det stik modsatte og forveksles derfor også med dumhed (s.d.). Gode hensigter kan medføre forfærdelige ulykker, hvis de ikke ledsages af visdom. Som når danske politikere bevilger penge til "de allerfattigste" i lande, hvor landbruget ikke kan brødføde befolkningen.
Se: Altruisme, Galskab, Godhedsindustri, Ondskab, Straffelov.

Godhedsindustri. Se: Flygtningelobby, Gloriepudser, Kollaboratør, Landsforræderi, Svage grupper, Straffelov, Værnemager.

Godhedsproblemet. Eksistensen af godhed interesserer ikke filosofferne ret meget. Men den er et problem for biologerne. Uselviske handlinger synes jo at modvirke overlevelse og burde derfor dø ud i arvemassen. Det har man så konstrueret forklaringer på. Det har Mary Midgley en god diskussion om i sin fremragende "Beast and Man".
Se: Gen, det selviske.

Gratisydelser. Se: TANSTAAFL, Rettighed.

Grundloven. Deprimerende læsning. En lang række paragraffer overtrædes rutinemæssigt.
- Selve forfatningens og styreformens idé og struktur. Højforræderi er observeret. (§§ 3, 13, 34, 56).
- Indfødsretten kastes i grams (§44).
- Domstolenes adskillelse fra forvaltningen (§62).
- Trosfriheden (§§ 66 - 69).
- Boligens ukrænkelighed (§ 72).
- Ejendomsretten (§73,1).
- Retten til fri og lige adgang til erhverv (§74).
- Forbudet mod censur (§77).
- Påbudet om opløsning af foreninger med forbryderiske formål (§78).
- Mødefriheden (§79).

Statsminister Povl Nyrup Rasmussen overtrådte Grundlovens §19, da han undlod at rådføre sig med Udenrigspolitisk Nævn forud for sin tilslutning på Danmarks vegne til den skandaløse EU-sammenrotning mod Østrigs lovlige regering (02 FEB 2000 (Jfr. JP 03 FEB 2000). Se: Østrigaktionen.

"§72 om boligens ukrænkelighed er den eneste paragraf, hvor grundloven bliver virkelig vittig" afd. ombudsmand Lars Nordskov Nielsen, ). Og sandt er det at der nødvendigvis må findes så mange undtagelser fra kravet om dommerkendelse før indtrængen, at paragrafen forekommer mange lægfolk meningsløs. (Se: højesteretsdommer Jens Peter Christeden, J-P 20 APR 2013)
Grundloven misbruges til at legitimere offentlig hjælp til ikke-statsborgere.
Grl.§75,stk.2 lyder: "Den som ikke kan ernære sig og sine, og hvis forsørgerbyrde ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp fra det offentlige..." Men det overses at ordet "den" i denne sammenhæng betyder "den statsborger", fordi der i samme § stk.1 står "borger", hvilket peger hen på §71, hvor der står "dansk borger".
Grundlovsfædrene var næppe så store idioter at de ville grundlovsfæste Danmark som hele klodens socialkontor. Ole Maisted, fhv.MF skriver (ordret citat):

"..... Folketingets flertal har uden blusel tilladt grundlovsbrud i et omfang, der burde have fået befolkningen til at gøre oprør.
I et snævert samarbejde med pressen har man f.eks. sendt tropper til Balkan uden Folketinget var indkaldt for at godkende udsendelsen af tropperne. Nice traktaten blev ikke sendt til folkeafstemning, som grundloven foreskriver. Uden traktatforpligtelse deltog man i Irak-krigen uden at spørge befolknin-gen. Man har spillet på befolkningens uvidenhed, og det er karakteristisk og efterhånden velkendt, at man ved hver folkeafstemning, man var nødt til at afholde, har underspillet omfanget af den overladte kompetence til EU, at det ikke er ved den i grundloven konstituerede retsorden, der regulerer os, men en anden, som vi egentlig ikke kender, ikke kan beskrive og ikke kan styre. Meget karakteristisk og et udtryk for Folketingets flertals ønske har Henning Christophersen i det såkaldte EU-konvent udtalt: "Den danske grundlov må vige for en ny EU-forfatning. Et meget vigtigt skridt i den retning er de øgede beføjelser, EF (sic!) - domstolene har fået i forbindelse med Nice-traktaten, som de ikke tidligere har haft. Hvordan det vil lykkes Folketingets flertal inklusiv Dansk Folkeparti at narre den danske befolkning til endnu en gang at acceptere en traktat uden at spørge befolkningen, der endegyldigt afskaffer Danmark som selvstændig nationalstat bliver spændende at følge."
(Nordjyske Stiftstidende 24 APR 2004).

(Som vi ved (AUG 2009) lykkedes det uden større problemer phb).

Iflg. Folketingets hjemmeside (Jfr. Michael Pihl, Brl.T. 11 JAN(?) 04) tilsidesætter Folketinget nu helt åbenlyst Grundloven:
"Den europæiske menneskeretttighedskonvention er fastslået som gældende lov af 29. april 1992 i stedet for Grundlovens paragraffer herom."

i foråret 2014 erkendte statsministeren at regeringen med folketingets fulde viden havde tilsidesat optjeningsprincippet. Dette er vedtaget som lov af den tidlifere regering, men strider mod EU-retten.
Dette bekymrer åbenbart overhovedet ingen politikere at regeringen dermed bryder grundloven groft og bevidst. Men der kan naturligvis ikke rejses en rigsretssag, eftersom en sådan kun kan rejses af folketingets politikere.

Grundloven tillægger politikerne katastrofalt megen magt via étkammersy-stemet (s.d.) Den blev vedtaget med et knebent flertal i 1953, fordi den blev kædet sammen med tronfølgeloven. Den 13-årige prinsesse Margrethe var jo sådan en sød pige. Prins Ingolf var en ranglet knægt med friluftsgebis...
Se: Boligens ukrænkelighed, Common Law, Magtfordelingsprincippet.

Grundtvig var ikke det pladderhumanistiske “velfærds”statspylrehoved, senere “grundtvigianere” gør ham til. Han vidste at velstand og velfærd ikke kommer fra statstlig fordeling, men fra produktion, og at produktion trives bedst på et frit marked (s.d.). I den grundlovgivende forsamling gik han imod lovpligtig fattighjælp som værende ydmygende og uværdig. Tvang er af det onde; dyden kan ikke tvinges frem. Medmenneskelig ansvarlighed trives kun på frivillighe-dens og kærlighedens grund:

“Kærlighed alt sit udretter
som nødvendigt, men dog frit”

Grundtvig var en skarp modstander af internationalismen. Han så danskerne som et lille, særegent folk, som kun alt for let går til grunde, hvis de ikke vågner op og sætter hælene i overfor alt for megen fremmed påvirkning. Han var liberal, kernedansk og kristen. Han levede i en brydningstid, hvor danskhe-den var truet sydfra, som den i dag er det af EU og masseindvandringen. Meget af det, han skrev er så aktuelt som nogensinde, og - nu som den gang - politisk totalt ukorrekt. Læs cand. mag. Peter Neerup Buhls lille bog: Grundtvig og nutidens kamp for Danmark." ISBN 87 - 90183 - 20 - 7. Den viser Grundtvis som en illusionsløs og skarp, men varmhjertet forsvarer af danskheden mod alt fremmed. Hans polemik mod M.A. Goldschmidt kunne ord til andet bruges mod bl.a. Arne Melchior. Buhls bog er lille og let læst og meget væsentlig. Og blev derfor naturligvis ikke anmeldt. Dagspressen er som bekendt underkastet EU's "frivillige selvregulering" af "uønskede stereotyper".

Den historiske Grundtvig ligner ikke det moderne glansbillede. Nutidens "højskole-venstre"på Christiansborg stemmer troligt for en halv snes tusind statsborgerskaber til vildt fremmede (herunder kriminelle og folk, der ikke taler sproget ordentligt). De ville synke i jorden af skam (eller løbe skrigende bort), hvis de vidste hvad Grundtvig mente om deres handlemåde.
Grundtvig er ofte citeret for disse linjer:

Frihed skal være vort Løsen i Nord
Frihed for Loke saavel som for Thor

men man glemmer omhyggeligt fortsættelsen:

Fri være Loke som Brage og Thor
Jætter kun fængsler det vingede Ord
....Frihed for alt, hvad der stammer fra Aand
som ikke ændres, men arges ved Baand
...bundet være kun det glubende Dyr
som vil i sit Svælg den Ædle begrave....

Grundtvig er også ofte citeret for disse linjer:

Til eet Folk De alle høre
som sig regne selv dertil

hvor man omhyggeligt glemmer fortsættelsen:

har for Modersmaalet Øre
har for Fædrelandet Ild
Resten selv som Dragedukker
sig fra Folket udelukker
lyser selv sig ud af æt
nægter selv sig Indfødsret

Se: Danskere, Dragedukke, Grænser.

Grænser

"Indfødsret for dansk alene. Gæsteret for alt paa Jord" (N.F.S. Grundtvig).

Den politisk korrekte (68'er) mening er at grænser skaber krige og bør ned-brydes. Erfaring og sund fornuft siger det modsatte. Mange folk udkæmper blodige krige for at skabe grænser, så de kan leve mere trygt bag dem, med hvem de har fælles sprog, historie og kultur.
Grænser er nødvendige, hvis begreber som folk og nation skal have nogen mening. Vægge, der lukker af for fremmede, er nødvendige, hvis begrebet familie skal have noget egentligt indhold. At have sit eget værelse, som man kan lukke af for andre, er vigtigt for mange mennesker. Grænser er vigtige for vort velbefindende.
De er nødvendige for ethvert systems beståen, det være sig et samfund (s.d.) med sin statsgrænse, en familie med sine vægge, et enkeltindivid med sin hud, eller en amøbe med sin cellemembran.
Livet består bl.a. i at holde grænser intakte og eliminere indtrængere. Udvik-ling, på den anden side, består (blandt meget andet) i vexelvirkning hen over grænser, og dermed accept af fremmedelementer (se: Symbiose).
At trække grænser er diskrimination (s.d.). Naive sjæle ser kun diskrimination som noget slemt og ondt (se: Fordomme). Derfor er det blevet in at "nedbryde grænser" og at mistænkeliggøre (for ikke at sige tilsvine) os, for hvem grænsedragning er en selvfølge. En selvfølge, der ikke betyder at vi ikke tilstår andre samme ret til deres eget land. Tværtimod.
Se: Chauvinisme, Diskrimination. Forsvar, Fremmedarbejder, Nation, Nationalisme, Ven, fjende og fremmed.

Gud Se: Metafysik.

Guddommelig indgriben
“When you have eliminated the impossible, whatevet remains, however improbable, must be the truth” (Conan Doyle: Sherlock Holmes, The Sign of the Four”.)
Enkelte historiske personer er umulige at forstå ud fra hvad man almindeligvis ved om mennesker og deres muligheder. I de her nævnte tilfælde er den enkleste forklaring guddommelig (eller satanisk) indgriben.

Saulus fra Tarsus var chef for det jødiske præsteskabs hemmelige politi; iflg. Apostlenes Gerninger et veritabelt gestapo (s.d.). Hans opgave var at bekæmpe tilhængerne af den (efter præsternes mening) falske profet og gudsbespotter Jesus fra Nazareth, som man havde fået den romerske besættelsesmagt til at korsfæste. På sin vej til Damascus for at bekæmpe Jesu tilhængere, blev Saulus slynget til jorden, der kom et blændende lys, og han hørte en stemme: “Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?” Saulus var blind i tre dage, men så “faldt der skæl fra hans øjne”. Han lod sig døbe og gjorde det offentligt be-kendt at han nu troede på at Jesus var Kristus (Messias). (Apostlenes Gerninger 9.1-19). Under navnet Paulus organiserede og opbyggede han den religion, Kristendommen, som han tidligere så dygtigt havde søgt at udrydde. Paulus er historisk så veldokumenteret, at jeg må betragte den guddommelige indgriben som en realitet. Paulus var fabrikant (teltmager) af god familie og romersk borger. Han var uddannet i såvel græsk filosofi som jødisk bibel-lærdom. Han talte i alt fald græsk og aramæisk og læste hebraisk. Og han var en glimrende orgaisator. Der er intet specielt mirakuløst ved ham i så henseende. Han havde evnerne, også før oplevelsen på vejen til Damascus.

Muhammed var en jævn arabisk handelsmand og ørkenrøver. Og analfabet. Han modtog en lang række budskaber fra et væsen, som hævdes at være ærkeenglen Gabriel. Han skabte en ny religion med en militær organisation og en genial ideologisk struktur, som naturnødvendigt måtte resultere i omfattende erobringer. Hans efterfølgere omkalfatrede på relativt kort tid store dele af verden.
De er nu igen i fuld gang. Våbenet er deres frugtbare, kuede kvinder.

Men historien om Muhamme er nok den MINDST veldokumenterede af de her nævnte.

Jeanne d’Arc var en ganske ung bondepige af jævn herkomst, og uden påfaldende evner. Frankrigs skytsengel, ærkeenglen Michael, beordrede hende til at redde Frankrig fra englænderne og krone dauphin’en til konge. Og det gjorde hun så! Hendes bedrifter og hendes navn stråler som intet andet i historien. Winston Churchill skriver:

“She embodied the natural goodness and valour of the human race in unexampled perfection. Unconquorable courage, infinite compassion, the virtue of the simple, the wisdom of the just shone forth in her. She glorifies as she freed the soil from which she sprang. All soldiers should read her story and ponder on the words and deeds of the true warrior, who in one single year, though untaught in technical arts, reveals in every situation the key to victory.” (Churchill: The Birth of Britain).

Jeanne d’Arc’s liv er noget af det mest gennemdokumenterede i historien. Retsreferaterne er bevaret fra hexeprocessen, der endte med hendes grusomme død på bålet

Den nordkoreanske præst Sun Young Moon hører, så vidt jeg kan se, hjemme i samme kategori. Hans karriere og enorme indsats er veldokumenteret - og forkætret - eftersom han stadig er i live.

Morale: Den materialistiske historieopfattelse holder ikke.

Gulag. Uden garanti for rigtig transskription: Glavnie Upravlenie Lagerei. Det sovjetiske koncentrations- straffe- og arbejdslejrsystem.
Kommandoøkonomi opmuntrer ikke til investeringer, som økonomisk set er opsat forbrug. Slavelejre blev derfor en integrerende del af sovjetøkonomien under Stalins forcerede industrialisering. Her omkom mellem 30 og 70 millioner mennesker.

“Med 50 års forsinkelse begyndte vestlige intellektuelle at tro på at der fandtes koncentrationslejre i det kommunistiske Rusland, og Kundera erkærede sarkastisk: “Selv progressive mennesker var pludselig rede til at acceptere, at det ikke var retfærdigt at spærre folk inde for det, de tænkte”. (Jørgen H. Hansen, J-P 21 JUL 97). “Professor Kurganov vurderer at ca. 66 millioner mennesker blev dræbt i USSR mellem 1919 0g 1953 - skudt, torteret, for det meste frosset eller arbejdet til døde. Andre siger at det rigtige tal kun er 45 millioner.” (Fra Bo Bjørnvigs anmeldelse af Robert Harris: “Archangel”, WA 27 NOV 98).
Dette er frem til 1953. Døde under krigene, samt døde i Kina, Nicaragua, Vietnam og Cambodia er ikke indbefattet.
Se: Holocaust, Kommandoøkonomi.

Gyldendals Forlag. Fremragende udgivelser med kulturradikal slagside. En stor litteraturhistorie og “Den store danske Encyklopædi” udviser en forbavsende selektivitet til fordel for den politiske venstrefløj, herunder kommunismen. Nogle af de værste forsyndelser er dog senere rettet i et supplementsbind, hvilket jo sådan set gør det til en tilståelsessag.
Se: Bermudatrekanten.

Gylden regel. “Kapitalismens gyldne regel” er “yde-før-nyde” princippet: I et frit samfund kan du ikke opnå noget for dig selv uden først at tjene andre. Reglen gælder automatisk på et frit marked, hvor aftaleretten ikke forvrides gennem vold eller trusler. Hvor staten eller andre berigelsesforbrydere (s.d.) blander sig er den mere eller mindre ude af kraft. En anden “gylden regel” er naturrettens (s.d.) “gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker at andre skal gøre mod dig.” Passiv modstand/civil ulydighed bygger på den regel. De er menneskeskabt, og kan brydes. Modsat den første, som har karakter af en ubrydelig naturlov.
Jesu positive version: “Gør mod andre, som du ønsker at de skal gøre mod dig” er farlig. Folk har forskellige ønsker og behov. Jeg er nok for ømskindet til at lade en masochist følge Jesu “gyldne regel” overfor mig!

Gæstearbejder. Se: Eufemismer, Fremmedarbejder.

Göbbels, Dr. Josef. Adolf Hitlers særdeles dygtige spindoktor. Den gang kaldtes det propagandaminister.

Kommentarer  

 
0 #4 P. H. Bering 27.-06.-2011 18:32
Jeg valgte §70 fra, fordi jeg skriver om de grundlovs§§, der IKKE respekteres. Og §70 bliver jo i DEN grad respekteret f.s.a. muslimerne.

Hvad den gamle liderlige ørkenrøver angår, har jeg ærlig talt fået tilstrækkeligt af ham. Efter min opfattelse står der mere end rigeligt om ham i lexiconét som det er.

"In der Begrentzung ziegt sich der Meister!", som Goethe skal have sagt

Venligst
 
 
0 #3 P. H. Bering 27.-06.-2011 18:31
Kære Charles Nielsen, tak for henvendelsen. Den har fået mig til at tænke nærmere efter. Faktisk overtrædes jo §§'erne 60-69 incl., medens §70 - så vidt jeg ved - respekteres!

Venligst
P.H. Bering
 
 
0 #2 Charles Nielsen 26.-06.-2011 21:14
Hej Jeg skriver til dig igen om trosfriheden. Du mangler §70 som også er ret væsentlig. Den siger:
Citat
§ 70
Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. citat slut.

Altså fra og med §66 til og med §70 indeholdes i trosfriheden, Hele kapitel VII.
Venlig hilsen Charles

En rigtig god lexikon !!

jeg har også noget om Muhammed's liv og levned. det snuppede jeg inden vikipedia lavede det om. jeg mangler dog billedet af muhammed's åbenbaring med englen Gabriel. Var det noget, så vil jeg meget meget gerne høre fra dig.
 
 
+1 #1 Charles Nielsen 26.-06.-2011 12:56
Grundloven. Deprimerende læsning. En lang række paragraffer overtrædes rutinemæssigt.
- Selve forfatningens og styreformens idé og struktur. Højforræderi er observeret. (§§ 3, 13, 34, 56).
- Indfødsretten kastes i grams (§44).
- Domstolenes adskillelse fra forvaltningen (§62).
- Trosfriheden (§§ 68, 70).
- Boligens ukrænkelighed (§ 72).
- Ejendomsretten (§73,1).
- Retten til fri og lige adgang til erhverv (§74).
- Forbudet mod censur (§77).
- Påbudet om opløsning af foreninger med forbryderiske formål (§78).
- Mødefriheden (§79).

Ovenstående er Citeret. under GALSKAB GÖBBELS
--------------------------------------
jeg vil lige påpege, at der er en fejl idet ovenstående, om trosfriheden §§ 68, 70. HVILKET ER FORKERT.

Det skal være §§ 66, 70. ja det var det eneste, så jeg håber det kan blive rettet.
Kapitlet i grundloven om trosfrihed, går fra og med § 66 til og med §70. Venlig hilsen Charles Nielsen.
 

Censur

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Tilfældigt citat