Echelon - Extremistisk

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Echelon.. Se: Overvågningssamfundet.

ECRI Den Europæiske Kommission mod Racisme og Fremmedhad. Europa-rådets tankepoliti (s.d.).

Eder og forbandelser. Videnskaben skal nu have påvist at det faktisk lindrer smerten, hvis man bander. Det kommer nu ikke som nogen overraskelse. Hvorfor fanden skulle man ellers bande, når det gør ondt?

Efterretningstjeneste.
"Intelligence is the second oldest profession in the world, But it is more immoral and has more amateurs than the oldest one" (ukendt)

"Military intelligence is a contradiction in terms"
(Graucho Marx)
Det sidste er vrøvl (baseret på at det latinske verbum "intelligo" - "jeg forstår" har antaget flere betydninger), men det lyder sjovt.
Enhver levende organisme og organisation har brug for oplysninger om sine omgivelser. Men ordet er normalt reserveret til militær og politisk efterretning. Ordet "spion" bruges sjældent om egne folk. De kaldes agenter, kilder, "assets" (dvs. "aktiver"), observatører og føringsofficerer ("case officers").
Efterretningsvirksomhed kan groft inddeles i militær, politisk og økonomisk efterretning. Disse inddeles igen i strategisk og taktisk efterretning, som igen kan inddeles i basal efterretning (lexikal viden om modparten, såsom (for militær efterretning) kommandostruktur, chefer (navne, biografier), unifor-mering, bevæbning osv.osv.) og løbende efterretning. Disse håndteres af efterretningsorganer, der klipper aviser og tidsskrifter og søger på internettet, fotorekognoscering, ELINT (elektronisk overvågning og (ret sjældent) personlig indhentning (kaldet HUMINT, "human intelligence") Dette sidste er "spionage", foretaget af folk "på plads" eller infiltreret. Under krig bruger militær efterret-ning desuden patruljer samt afhøringer af egne folk efter kontakt med fjen-den og af fanger. Uanset hvor megen teknik, man råder over (fx. opklarings-fly og satellitter) er det vigtigt og sommetider helt uundværligt at have folk på stedet. Og meget gerne folk, modparten ikke kender som observatører.

I denne ufuldkomne verden findes principielt ikke 100% pålidelige oplysninger og data. Kun varierende grader af usikkerhed og pålidelighed. Indhentede oplysninger bliver først til efterretning i professionel forstand når de er bearbejdet, dvs. vurderet m.h.t. kildens pålidelighed og (uafhængigt heraf) oplysningens sandsynlighed.
( NB: Her afviger journalistikken afgørende fra sundt efterretningsarbejde! Journalister starter med en "vinkel" på sagen, og søger så at få den "bekræf-tet". Eksperter, der modsiger deres forudfattede meninger, forkastes ofte til fordel for dem, der har de "rigtige" meninger - i journalistens øjne.)

Hertil kommer sikkerhedstjenesterne, der ofte tilknyttes efterretningstjenesten.

Efterretningstjenesten er naturligvis nytteløs, hvis aftageren ikke læser dens rapporter. Den britiske premierminister Neville Chamberlain havde stakkevis ef efterretninger, der viste at det ikke var nødvendigt at give efter for Hitler i 1938. Alligevel rejste han til München og ofrede Czeckoslovakiet.

Tit opstår der behov for at handle hurtigt og smart. Militæret har special-styrker til det formål.

Også politisk e-tjeneste kan udvikle sig udover at være leverandør af indsam-lede og evaluerede oplysninger. Her har man overtaget det russiske udtryk "aktive forholdsregler" eller "aktivnyje meroprijatie". Disse strækker sig fra selektiv, målrettet oplysningsvirksomhed, s.k. propaganda (s.d.), provoka-tioner og vildledningsoperationer rettet mod egen og evt. modstanderens offentlighed til tortur (s.d.) og drab. Det kaldes "mokrije delo", dvs. "våde sager". I større målestok: terrorvirksomhed (s.d.).
Se: EUMC, KGB, Overvågningssamfund, Psykologisk krigsførelse, Tankepoliti, Undergravende virksomhed.

Egalitarisme. Den idé at alle mennesker - på trods af al erfaring - er lige, og hvis de ikke er det, så skal de med Satans vold og magt gøres lige i en stats-lig prokrustes-seng. Nogle venstreextremister mener at ligheden mellem men-nesker skal gennemføres ved at "eliten" (dvs. de selv) viser vejen for "masser-ne". Tja...
Ordet lighed kan forstår som total enshed. Det kan også forstås som lighed for loven. Men er det lighed at straffe en svagt begavet person på samme måde som en højt begavet psykopat, der har begået nøjagtig samme for-brydelse? Lighed kan også tolkes som enshed i uddannelsesmuligheder - eller enshed i resultater, med eller uden hensyntagen til indsats og evner. Vælg selv!
Lighedstanken er ældgammel. En romersk retsregel lyder: omnes homines natura aequales sunt, dvs. "alle mennesker er lige fra naturens hånd". Hobbes påpegede at alle mennesker faktisk stort set er lige, hvad basal magt angår. En lille mand kan skyde en større.
Se: Intelligens, Kollektivisme, Menneske, Paretos princip, Straf, Tabula Rasa. Venstreorienteret.

Egalitarismen udstrækkes meget ofte helt tankeløst til at gælde kulturer og civilisationer. Men når man siger, at alt er lige meget værd, siger man, at intet er noget værd. Hvilket kort sagt er definitionen på nihilismen. Læs Robert Redekers kommentar til den franske debat om hvilken civilisation, der er mest værd. Den franske indenrigsminister Claude Guéants udtalte for nylig, at ikke alle civilisationer er lige meget værd. Det udløste et stormvejr.
Robert Redeker, filosoffen, der har måttet leve under jorden siden 2006 pga. en fatwa-lignende udtalelse fra imamen Al Qaradawi.
Sappho gengiver her Redekers kommentar til debatten i form af et interview han gav til den belgiske avis La Belgique Libre (7/2).

Aztekere og spaniere

Hvordan skal man forstå indenrigsminister Claude Guéants påstand om, at ikke "alle civilisationer er ligeværdige”? Filosofisk set er denne bemærkning fuldstændig korrekt, og hvis man benægter sandheden i den, har man bragt sig i en umulig situation.
Tror man på alle civilisationers ligeværd, indebærer det, at man sidestiller samfund, der dyrker menneskeofringer med samfund, hvor den slags er forbudt. Trods en vis skønhed var aztekernes civilisation ikke på højde med spaniernes. Hvis man skal opbygge og udvikle en civilisation, kræves der mange ting; både indsigt og selvindsigt plus en vilje og en evne til at hæve sig over andre civilisationer.
Hvis der findes en universel civilisationsmålestok - eksempelvis menneske-rettigheder, lighed, individets ret til at vælge sit eget liv – vil civilisationer rangordne sig efter denne målestok. Nogle vil være tæt på idealet, andre vil være fjernt fra det, og derfor vil de ikke være ligeværdige.
Oprørende efterplapren

Nogle kommentatorer hævder, at det er udtryk fremmedhad at sige det. Har de ret? Venstrefløjens refleksangreb på Claude Guéant er oprørende. De efterplaprer bare hinanden, og når de siger, at alt er lige meget værd – så har de derved sagt, at intet er noget værd. Hvilket kort sagt er definitionen på nihilismen.
Og det viser, hvor langt ud venstrefløjen er kommet på nihilismens overdrev. De repræsenterer ikke folket - de er ikke talsmænd for de umælende og embedsløse - de gør præcis, hvad Nietzsche bemærkede, at socialismen gør: De taler nihilismens sag. I venstrefløjens perspektiv er xenofobi lige så forkastelig som racismen. Men det er to forskellige ting.
Racismen betragter Den Anden som tilhørende en hel anden art, mens xenofobien betragter Den Anden som hjemmehørende et andet sted og i et andet land.
Xenofobien er politisk. Racismen derimod bryder menneskehedens biologiske enhed, mens xenofobien blot forstærker en politisk enhed. Xenofobi og god samfundsmoral trækker tit på samme hammel.
Historisk set er intet stort blevet skabt uden at skaberen er blevet drevet af en overlegenhedsfølelse tilsat et stænk af xenofobi. Når Claude Guéant siger den slags lige før valget, er det vel fordi hans parti UMP (præsident Sarkozys borgerlige parti, red.), vil stjæle stemmer fra Front National? Det kan godt være, og det er endda meget sandsynligt. Men alene det faktum, at et udsagn kommer fra Front National - eller er fremsat for at snuppe deres vælgere - behøver ikke at gøre det usandt.
.........
Hvis man er intellektuelt hæderlig, vil man bedømme udtalelser som denne ud fra deres sandhedsværdi og ikke ud fra det billede, man måtte have skabt af taleren.

Egoisme. Man taler om egoisme i naturtilstanden, men det skal tages med et gran salt. Mange dyr hjælper hinanden, men forventer at få hjælp til gengæld en anden gang. Ikke-hjælpsomme individer i visse fugleflokke får lov til at klare sig selv, medens de, der har en "good-will konto" kan trække på andres hjælp. Gensidighedsprincippet fungerer bedst i mindre og overskuelige sam-fund. "Når fællesskabet vokser med anonymisering af enkeltindividet som resultat, revner forudsætningerne for en gensidighedskultur". (Eriksen og Hessen: "Egoisme" Høst og Søn, KBH 2000).

I storsamfundet praktiserer man gensidighed indenfor overskuelige under-grupper, kollegerne, omgangskredsen, foreningen. Få snyder en kollega på jobbet. Men når modparten bliver stor og anonym svækkes fornemmelsen af gensidighed. Noget lignende ses i dyreverdenen. Rhesus-aber er tydeligt forskellige. To aber sad i nabobure. Den ene abe kunne kun få mad ved at trække i en snor, hvorved den anden fik et elektrisk stød og skreg hjerte-skærende. Nogle aber var meget medfølende, andre ligeglade med jammer-hylene. Den mest følsomme sultede i 12 dage, inden den trak i snoren. Der er åbenbart ikke så stor forskel mellem mennesker og andre flokdyr på dette område heller. Ved et andet forsøg anbragte man abemødre med en unge på armen i bure, hvor gulvet langsomt blev ophedet. Den stakkels abemor hop-pede og dansede, inden hun lagde ungen på det glohede gulv og trådte på den.
En forskel mellem dyr og mennesker er åbenbart at mennesket vistnok er det eneste væsen, der udøver grusomhed for sjov eller af nysgerrighed.

Men når alt dette er sagt er det vigtigt at understrege at egoisme (at handle ud fra egeninteresse) på ingen måde er den eneste motivationsfaktor for mennesker og andre dyr, således som nogle filosoffer påstår. I alt fald ikke med mindre man definerer egeninteressen så bredt at begrebet bliver meningsløst. Alene den kendsgerning, at ordet egoisme findes, viser, at der må findes andre motivationsfaktorer. Det diskuterer Mary MIdgley glimrende i sit meget læseværdige værk "Beast and Man".
Se: Gen, det selviske, Menneske, Solidaritet.

Ejendom. Hvad som helst, materielt eller åndeligt, som en person har fuld dispositionsret over. Uden privat ejendom er individet(s.d.) værgeløst overfor statsmagten. Derfor er ejendomsretten en forudsætning for frihed(1)(s.d.). Og derfor bekæmpes den af alle totalitært sindede.

"...For viser erfaringen netop ikke at Folketingets flertal med socialdemokratiet i spidsen den ene gang efter den anden har tilsidesat ejendomsretten og helt eller delvis konfiskeret borgernes rådighedsret og ejendomsret?" (Birthe Rønn Hornbech, JP 05 MAR 99).

Ejendomsretten erhverves retmæssigt af enkeltindivider gennem skabende virksomhed, gave, handel på et frit marked og homesteading (tilegnelse af noget ikke-ejet). Stater, derimod, erhverver (i lighed med forbryderorganisa-tioner og individuelle forbrydere) som hovedregel indkomster og somme tider også landområder gennem vold, trussel om vold (fx. told og skat) eller mas-sedrab, herunder angrebskrig.
Se: Aftalefrihed, Ejendomsret, Frihed, Naturret, Rettighed, Skat.

Ejendomsret. Synonym med dispositionsret. Ejendomsretten indebæret en pakke af rettigheder:

  1. Retten til at bruge ejendommen;
  2. Retten til indkomst fra ejendommen
  3. Retten til at afhænde den; og sidst og vigtigst:
  4. Retten til at udelukke andre fra ejendommen

Den personlige ejendomsret må være udviklet med bondestenalderen. Den har ikke megen mening i et jæger-samlersamfund, bortset naturligvis fra retten til et jagtrevir. Den er forudsætningen for personlig frihed (s.d.) og demokrati (s.d.). I vesten tager man stort set ejendomsretten for givet, og det er også i vesten at demokratiet fungerer (i alt fald bedre end andre steder).

"Vestlige historikere tager ejendomsretten for givet. De vier ikke problemet megen opmærksomhed, selv om denne institution er tæt forbundet med alle aspekter af den vestlige civilisations liv. Det er kun når man nærmer sig euro-pæisk historie udefra, at man kan se hvor fundamental en faktor den private ejendomsret er, og at den mangler i andre kulturer og civilisationer. ....I slutningen af 50'erne kunne jeg ikke forstå, hvorfor samfundet i Rusland aldrig har været i stand til at begrænse statsmagten. Det sker først meget sent og er som regel ledsaget af vold og revolutioner. Det slog mig at russerne mangler ejendomsrettigheder.......... Jeg faldt over en masse rejselitteratur fra det 16. og 17 århundrede af vestlige forfattere, der havde rejst i Østen, Iran, Indien, Mongoliet, Rusland. Fælles for dem var at de opfattede den verden som anderledes. Særtrækket i disse lande var at de ikke havde garantier for privat ejendomsret. Konger og fyrster ejede alt, land og undersåtter, og de kunne gøre alt, hvad der passede dem."

I Vesten var det anderledes. Her blev ejendom accepteret:

"Her blev ejendom, accepteret som en ret. Hvis kongen forsøgte at konfiskere folks ejendom eller opkræve alt for høje skatter, kunne det gå ham ilde. Den engelske kong Charles I mistede hovedet, fordi han opkrævede for store skatter. Den gang blev beskatningen stadig betragtet som en krænkelse af ejendomsretten.".....
"Når staten ejer eller kontrollerer hele den nationale formue, kan den tage alle rettigheder fra folk. Staten har diktatoriske beføjelser."...
"Den private ejendomsret er absolut grundlæggende for demokratiske insti-tutioner. Mennesker er villige til at forsvare deres ejendom på en måde, de ikke vil forsvare andre rettigheder. Den er grundlaget for frihed."
(Fra interview med professor Richard Pipes, JP 07 SEP 99).
Af samme grund dræbte vrede vendelboer kong Knud i St. Albani Kirke i Odense 10 juli 1087.

Selv har jeg mødt problemet med den manglende ejendomsret på Borneo. Regnskovens oprindelige beboere har ikke skøder på et stykke skov. De lever der bare og driver som oftest svedjebrug. Staten kan møve ind, brænde skoven af og oprette plantager (eller sælge tilladelser dertil). Oprindelige folk ender som kontraktarbejdere i evigt gældsslaveri.
Richard Pipes bemærker også at i lande, hvor ejendomsretten er svag eller ukendt, blev marxismen til totalitær og brutal kommunisme. Der, hvor ejen-domsretten er vel etableret, blev den til socialdemokratisme.
Det er derfor interessant at svenske socialdemokrater (Ernst Vigfors) allerede i 1919 forsøgte at fjerne privat-ejendomsretten gennem konfiskatorisk beskat-ning. De var udmærket klar over at ejendomsretten var en afgørende hindring for deres forsøg på at skabe et paradis på jord efter Lenins mønster.

Grundloven siger at ejendomsretten er ukrænkelig. Dette har iflg. dr. jur Orla Friis Jensen "karakter af en programerklæring, hvoraf ingen særlige retsvirk-ninger kan udledes." I Danmark er ejendomsretten ved at blive en illusion. Konfiskatorisk beskatning gør i stigende grad privat ejendom til noget man har, indtil staten beslutter at rane det. Dermed nærmer vi os retstilstanden i de gamle asiatiske despotier.
Se: Demokrati, Ejendom, Expropriation, Frihed, Socialisme.

Ekstrabladet. Det eneste større organ, som har ført kampagner mod masse-indvandringen. På den anden side har bladet måttet erkende at det har fyldt læserne med grove løgne om såvel Den (masseindvandringskritiske) Danske Forening(s.d.) (seks grove løgne) som om enkeltpersoner.
I foråret 2000 fratrådte Svend Ove Gade som chefredaktør og afløstes af den politiske fallent Hans Engell. Herefter synes EB at være rettet ind. Ingen større dagblade opponerede mere mod masseindvandringen i en lang periode.
30 NOV-10 DEC 2000 kørte EB en langvarig løgnekampagne mod politibetjent Erik Bach Nielsen, som var medlem af Den Danske Forening. Udtryk som "racistbetjent" og "ærkeracist i politiuniform" m.v. blev anvendt. Selv om han blev nægtet støtte fra sin egen fagforening og nægtet fri proces anlagde ofret sag mod EB, som måtte krybe til korset og indgå forlig. (jfr. EB 08 JAN 2002)
Efter Hans Engell har overtaget styret er åbenbart alt ved det gamle.

I 70'erne forsøgte den højreorienterede ugeavis Minut forgæves at få rejst straffesag mod EB med påstand om at bladet drev rufferivirksomhed. Bladets overskud ville fordufte, såfremt det ikke bragte annoncer fra moderne damer, efter sigende til voldsomme overpriser. Bladet finansierede underskudsfo-retagendet Politiken i en periode.

Elite. To meget forskellige betydninger. Indenfor sport og videnskab betyder elite de bedste. Indenfor politik betyder ordet den regerende/meningsdikte-rende klasse.

Filosoffen Henrik Gade Jensen har sammenstillet en oversigt over "elitens" politiske holdninger (05 AUG 2011):
Nylig undersøgelse blandt højskolelærere: Blå blok ville få 10% af stemmerne. Enhedslisten ville være større end VKO tilsammen. De konservative ville falde under spærregrænsen. SF og de radikale(s.d.) ville kunne regere enevældigt.

Tilsvarende undersøgelse 2009 blandt læserne af Universitetsavisen (KBH U, stud. og lærere): Samme tendens. SF bliver klart det største parti og større end VKO-partierne tilsammen. Disse får kun 13% af stemmerne.

Skolelærerne er også røde; Hos dem får VKO kun 12% af stemmerne, medens S og SF ville kunne regere med et solidt flertal på 69% (SF er det største parti med 41%).

Universitetslærerne ligeledes. En undersøgelse fra 2003 viser at 15% ville stemme på VKO-partierne, SF ville få 20,7% af stemmerne, Enhedslisten 9%% og Socialdemokratiet 23,3% (Magisterbladet 11, 2003).

349 journalister blev spurgt hvordan de havde stemt ved valget 1998. Ingen havde stemt på DF, medens de radikale fik fem gange flere stemmer end de fik på landsplan. SF og Enhedslisten fik tilsammen 33% af stemmerne.
En nyere undersøgelse blande journaliststuderende i Aarhus viste at 72% ville stemme rødt. (JP 13/11 2007).
En undersøgelse forelagt ved en konference i Trondheim viste at pr. 2012 ville 80 pct. af danske journalister stemme radikalt, soc.dem. SF eller Enhedslisten. Se: Adel, Venstrefløj, Intellektuelle, Kaste, Kulturradikale.

Eliteminoriteter. Mange folkegrupper har manifesteret sig som eliteminori-teter. Det gælder jøderne (s.d.) i Europa siden Middelalderen, ibo'erne og inderne i Afrika, armenierne i det nuværende Tyrkiet og kineserne, især i Sydøstasien.
Eliteminoriteter har højere uddannelser eller bedriver handel og håndværk. De bliver ugleset af den oprindelige bondebefolkning. Bønder kommer let i gæld til handlende og håndværkere, med hvad deraf følger.
Eliteminoriteter var som hovedregel indvandrere. Typisk var de gennemsnitlligt mere intelligente og initiativrige end den oprindelige befolkning, fordi de dumme og sløve er blevet hjemme. Den oprindelige befolkning ER hjemme. De kloge og de mindre kloge.
NB: omvendt gælder det bestemt IKKE at nutidens masseindvandring fra tredjeverdenslande tilfører landet nye elite-minoritetsgrupper. Tværtimod!
Se: Antisemitisme, Intelligens, Jøde.

Empati. Modeord, der betyder indfølelse med eftertryk på følelse, uden tanke for konsekvenser og større sammenhænge.
Se: Dumhed, Følelser, Mænd og kvinder..

Engels, Friederich.Vi faldt over en ganske interessant artikel af Helge Berg. Den forklarer den extreme venstrefløjs had mod vort eget folk. Jeg har oversat engelsksprogede passager. NB: Friederich Engels var Karl Marx' makker og grundlægger af det, vi i dag kalder marxismen. I Sovjetunionen sås han afbildet på kæmpeportrætter sammen med Marx, Lenin og Stalin.
Efter 2.verdenskrig lykkedes det venstrefløjen at få relegeret nazismen til højrefløjen - som en slags ultrakonservatisme - delvist som følge af at Sovjet var blandt sejrherrerne og kommunister efter at samarbejdet mellem Hitler og Stalin var brudt sammen, havde leveret en solid indsats i modtsandskampene i Europa.
Det er imidlertid både usagligt og a-historisk. I Mellemkrigstiden var fascisme og racehygiegne mainstream, ikke mindst på venstrefløjen, der jo netop er samfundsarkitekter og derfor er villige til at se på brutale og totalitære løsninger, der kan bringe ‘målet’ nærmere.
En systematisk opstilling af ideologierne ville ikke kalde nationalsocialismen i det Tredje Rige for ‘nazismen’, men for ‘Hitlerismen’ - idet hans ideologi og regime er en del af det socialistiske spektrum, der også omfatter ting som stalinisme, leninisme, maoisme, trotskisme, pol pot’isme osv.
Det traditionelle argument imod den opdeling er at socialisme ikke er racistisk, men ‘kun’ massemyrder efter andre kriterier, men det holder ikke for en nærmere efterforskning, der viser at racisme er en integreret del af marxismen. Et af eksemplerne på dette kunne være Engels artikel, ‘The Magyar struggle’ fra 1849, hvor han peger på at adskillige europæiske ‘forældede’ og ‘reaktionære’ folkeslag ‘hører til på historiens mødding’ og ‘må dræbes’.

“Alle de ... store og små nationaliteter er skæbnebestemt til at gå til grunde...i den revolutionære verdensstorm...(En altomfattende krig vil)...udslette alle... nationer helt ned til selve deres navne... Den næste verdenskrig vil resultere i en forsvinden fra jordens overflade af ikke alene de reaktionære klasser ... men... de reaktionære folk.” (“The Magyar Struggle,” Neue Rheinische Zeitung, Jan. 13, 1849)

Det var også, hvad f.eks. Stalin udførte overfor de ‘reaktionære’ kulakker, som han myrdede otte millioner af i tyverne.

Idag er vi danskere og i videre forstand alle af hvid europæiske afstamning et sådan ‘forældet og reaktionært folk’, der derfor efter socialismen, skal ‘væk’.

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/01…

Den næste verdenskrig vil resultere i en forsvinden fra jordens overflade af ikke alene de reaktionære klasser og dynastier, men også af hele reaktionære folk. Og også det er et skridt fremad.
Se: Dumhed, Marx, Venstrefløj

Eschers trekant kan tegnes, men er umulig at konstruere i praxis. Netop derfor kan den bruges til en grafisk demonstration af at nogle begreber er uforenelige (inkombatible) i virkelighedens verden.

Man kan således med et vist held fremme et stort folketal, således som man har gjort i mange lande. Men kan endda gøre det uden helt at ødelægge miljøet, men det sker på bekostning af hvad vi forstår ved velfærd.alt

Man kan også have en høj grad af frihed, og måske også fred - men så forsvinder ligheden, som i det viktorianske, klassedelte England. Vil man maximere lighed og fred, må friheden ofres. Frihed og lighed kan næppe existere sammen med fred.
alt Man kunne også forestille sig en "umulighedstrekant" med begreberne Islam, integration og danskhed.

Esoterisk. Skjult for uindviede. Filosoffen Leo Strauss gør opmærksom på at mange filosoffer (bl.a. Platon) skriver "esoterisk". Man skal forstå at læse dem "mellem linjerne" Det gør de tildels fordi visse filosofiske erkendelser kan undergrave den etablerede religion/ideologi og dermed den herskende klasse, og dermed bringe filofoffen selv i fedtefadet, tildels for at stimulere til selv-stændig tænkning. Strauss mener ligefrem at filosoffer BØR være esoteriske. Være "ædle løgnere", således at samfundet ikke undergraves af filosofferne.

Etatisme. Økonomiske teorier, centreret om statens magt. Ideologier, som vil lægge væsentlige dele af livets aspekter, som kunne holdes udenfor, ind under statens styring og administration (social- og sundhedsvæsen, kultur, undervisning arbejdsformidling, pengevæsen, kvalitetskontrol, arbejdsbe-tingelser, kollektiv trafik, kommunikation).

Etatismens drivkraft er enkeltindividers (vel som oftest ubevidste) magtbegær, maskeret som et ønske om at "være noget for andre", at hjælpe "de svageste" osv. Etatismens vigtigste værktøj er det almenmenneskelige tryghedsbehov og (specielt f.s.a. skatteyderfinansiering af undervisnings-, social- og sundheds-sektor) tilbøjelighed til at løbe fra regningen.

alt

Etatismen optræder i mange forklædninger. De væsentligste er socialdemo-kratismen og konservatismen. Dens modpol er liberalismen. I Danmark stilles der sjældent spørgsmål til velsignelserne ved at staten styrer, kontrollerer og regulerer alt mellem himmel og jord og leverer "gratis" (!!!) "tilbud" og "servi-ceydelser" indenfor sundheds- og undervisningssektor. Meget få indser at det kunne være anderledes, at det HAR været anderledes og ER anderledes i stør-stedelen af verden.

Socialister som Lasalle mente at "staten er gud!" Liberalister påpeger at ordene staten og satan ligner hinanden en hel del, også i begrebsindhold. Det er ingen modsigelse, for socialismen (s.d.) ER satanisk i sit væsen. Satan er satanisternes gud.

Underligt nok fungerer de nordiske, stærkt etatistiske socialdemokratier ganske godt. På listen over de mest konkurrencedygtige lande i 2005 ligger de nordiske lande blandt de 10 bedste (Finland som nr.1, Sverige nr.3, Danmark nr.4).
Men nr. 2 er USA, som er en del mindre etatistisk, men har et meget stort militærbudget.
Se: Demokrati, Korrruption, Politisk økonomi, Social ingeniørvirksomhed, Totalitarisme.

Etiske konsistenskrav, det. Begrundelsen for en global etik, og dermed en nødvendig betingelse for generelle fordringer og/eller rettigheder som disse er udtrykt i FN's menneskerettighedserklæring, finder Sørlander i begrebslogiske betingelser. Hans fortrukne her er det, han kalder "det etiske konsistenskrav". Argumentet er følgende: Et etisk princip er et bør-udsagn; bør forudsætter kan, altså at den enkelte kan leve og handle i overensstemmelse med det, der kræves; hvis den betingelse universaliseres, får vi det etiske konsistenskrav: "man skal handle i konsistens med, at man selv og andre personer - de, som berøres af ens handlinger - kan leve som personer" (p. 63). På denne baggrund gøres begyndelsen til en politisk filosofi.

Etik og moral. Oprindelig betyder ordene det samme. Etik er græsk, moral er latin. Begge betød sæd/sædvane.
Men i dag er ordet ordet moral kommet til at betyde de regler, man bør følge i omgangen med andre - noget med faste regler - medens etik er blevet til læren om moral. Men at handle "etisk rigtigt" er ikke nødvendigvis det samme som at handle moralsk.
Der er gode exempler i tv-serien Boston Legal. Den (næsten altid) regelrette boss-jurist Paul Lewinston kunne repræsentere moralen, medens varyleren Alan Shore oftere handler etisk, i strid med reglerne.
Se: Moral.

Etkammersystem. System hvor kun én forsamling vedtager love. Traditionelt har mange lande tokammersystemer, hvor det ene kammer ("underhuset" eller "andetkammeret") vedtager lovene. "Overhuset" (eller førstekammeret) accep-terer eller forkaster dem. Dette betyder selvklart bedre lovforberedelse.
Her i landet indførtes etkammersystem ved grundlovsændringen i 1953. Mon vort gamle "overhus", Landstinget, ville have accepteret fremmedloven af 1983, der nu har ændret landet radikalt?
Folkeafstemninger skulle erstatte det nedlagte landsting. Politikerne har ikke vovet at bruge dem i Danmarkshistoriens vigtigste spørgsmål: om landet skal forvandles fra en nationalstat til et multietnisk territorium.
Nå, men i dag er dette jo ikke noget problem, eftersom størstedelen af lov-givningen ikke længere foregår på Christiansborg, men i Bruxelles.
Se: Friluftsgebis, Grundlov.

Etnisk gruppe. Næsten, men ikke helt, synonym med folk. F.eks. er danskere og frisere af samme etniske gruppe. De udgør to folk, fordi de bor i hver deres sammenhængende territorium og har forskellige sprog og forskellig historie. Muslimske indvandrere i Danmark tilhører ikke denne gruppe, lige så lidt som f.eks. danske indvandrere i Grønland kan kaldes grønlændere i ordets almindelige betydning. De er en fremmed etnisk gruppe, som bor på det grønlandske folks territorium. En somali bliver heller ikke dansker ved at Folketinget gør ham og hans eventuelle harem til statsborger(e) og en følg-agtig presse omtaler ham som dansker eller "nydansker".
Se: Dansker, Minoritet, Nation, Race, Ven, fjende & Fremmed.

EU. I mine øjne har EU udviklet sig i en uheldig retning. Et geskæftigt bureaukrati uden folkeligt mandat bekræfter sin eksistensberettigelse med byger af direktiver om alt mellem himmel og jord.
Der er et enormt demokratisk underskud. Vi har bevæget os bort fra det "nationernes Europa", de Gaulle talte om, og frem mod en enhedsstat - i alt fald hvis man skal vurdere efter hvem der har den reelle magt.
Mon det kan holde? For, som de Gaulle også sagde - med henvisning til Lenins berømte dictum om at man ikke kan lave en omelet uden at slå æg i stykker: "Man kan ikke lave en omelet af hårdkogte æg."

Eufemisme. Omskrivning. En gang kaldte man hensynsfuldt tosser for "idi-oter". Det er oldgræsk og betegner én, der ikke deltager i politik. Efterhån- den blev det et skældsord; derefter blev "åndssvag" politisk korrekt. Så blev det slidt, og "evnesvag" kom på banen. Nu hedder det "udviklingshæmmet". Hvad bli'r det næste? For nissen flytter med!
Andre exempler: Den "vertikalt udfordrede" statsminister Anker Jørgensen demonstrerede sin "alternative begavelse", da han kørte økonomien i sænk og løb af pladsen i 1982. I hans periode blev fremmedarbejdere omdøbt til "gæstearbejdere" og gjort til indvandrere. I hans efterfølgers embedsperiode blev den dybt idiotiske fremmedlov vedtaget, og nu er der et stort antal "tosprogede" børn, der ikke kan tale dansk og aldrig lærer det godt nok til at de kan klare højere undervisning.  Tidligere blev tjenestepiger gjort til "husassistenter", hvorefter Storm P. foreslog at tjenere skulle kaldes "sjus-assistenter" og skraldemænd "smuds-assistenter". Bønder blev gjort til "land-mænd". Senere blev matroser - Herren hjælpe mig - til "skibsassistenter".
For nylig hørte jeg en repræsentant for Fængselsvæsenet (eufemistisk benævnt "Kriminalforsorgen") sige at en af de indsatte (eufemisme for fange) er "flugt-truet". På godt dansk: "Fangen er slem til at stikke af". - PJAT!!!
Se: Newspeak.

EUMC Se: Tankepoliti.

Europarådet. Må ikke forvexles med Europaunionen. Det har ansvar for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og den europæiske menneskerettig-hedskonvenition og har sit eget tankepoliti, kaldet ECRI.

Mogens Camre bemærker (27 MAJ 2012): "Europarådets underorgan for løgnagtig information om racisme, Ecri har udsendt en uhyrlig rapport om menneskerettighedernes tilstand i Danmark. Den består i det væsentlige af udsagn fra de stærkt farvede aktører for mere muslimsk indvandring til Danmark, som mener, at Danmark bliver et bedre land ved at danskerne udskiftes med mellemøstlige kulturberigere – I ved, dem som skaber det fredelige og menneskevenlige Mellemøsten.
Det er bemærkelsesværdigt, at Europarådet har udviklet sig til et propagandaorgan rettet imod europæernes interesser. Men i virkeligheden er forklaringen åbenbar. Europarådets parlamentariske forsamling består overvejende af typer som vore hjemlige socialister og radikale. Det er folk, som ideologisk omfortolker virkeligheden. Selve embedsværket er i det væsentlige folk, som er for dårlige til at være beskæftiget i deres medlemslandes udenrigstjenester. De laver meget lidt nyttigt arbejde, men de får skyhøje, skattefri lønninger for det – og medlemslandene slipper for dem hjemme. Jeg har haft arbejdet i Europarådets organer tæt inde på livet – der er meget, som ikke kan tåle en kritisk revision. Det nærmer sig stærkt korruption, at bruge skatteydernes penge på rapporter som den omtalte. En fremtrædende dansk diplomat sagde til mig: "Intet sted er selvglæden og selvovervurderingen større end i Europarådet."
En nedlæggelse af Europarådet vil højne det almindelige niveau for samarbejde mellem medlemslandene."

Det bør vel også noteres at Europarådet svigtede totalt i maj 2012, idet det lykkedes det autoritære styre i Aserbaidjan at standse kritikken fra Europarådet ved at overøse udvalgte personer i den parlamentariske forsamling med dyr kaviar, ferierejser, ægte tæpper og andre gaver. Det konkluderer rapporten "Kaviardiplomati", udgivet af "European Stability Initiative" i Berlin, iflg. Politiken 26 MAJ 2012.

Nå ja, historien gentager sig. Det samme gjorde numidier-kongen Jogurta overfor det romerske senat, som enhver læser af Sallust's text i Kr. Mikkelsens gamle latin-lærebog vil vide

Evolutionsteori. Er egentlig ikke en teori, men en naturlov. Den udtrykker læren om at alle nulevende organismer er udviklet fra andre, nu uddøde organismer. Encellede organismer dukkede op på jorden for små fire milliarder år siden, så snart kloden var så afkølet, at de kunne existere. For ca. 530 millioner år siden begyndte de encellede organismer at samarbejde i større enheder og et væld af nye, langt større livsformer opstod ("Den kambriske explosion"). Dette er hævet over enhver tvivl, men der rejses uafladeligt tvivl om detail-spørgsmål.
Et exempel på sådan tvivl er at enkelte dyrearter ikke synes at have forandret sig gennem flere hundrede millioner år, medens utallige andre er forsvundet og helt andre er dukket frem. Forklaringen er dog ganske enkel. Visse, ret primitive dyr fandt en økologisk niche, hvor de tilpassede sig optimalt. Og derefter har de ikke ændret sig, fordi deres konstruktion er bedst mulig i denne niche. Ændringer i deres genom (arvemasse) giver ikke overlevel-sesfordel. De har fundet det, biologer kalder en evolutionært stabil strategi.
- Det er faktisk ligesom vores håndværktøj; knive, file, hamre, mejsler og økser. De ser ud i dag som de gjorde i oldtiden. De er optimale til deres formål, og en ændring ville ikke være nogen forbedring.

Fem gange har voldsomme katastrofer udslettet næsten alt højere liv, hvorefter nye dyreformer har udviklet sig relativt hurtigt. (Den sjette masseudryddelse er i gang, forårsaget af overbefolkning med mennesker).
Dette er forbudt viden for religiøse fundamentalister. De SKAL tro på at alle nulevende dyr blev skabt af Allah/Gud/Jahve på seks dage, hvorefter Herren slappede af på den syvende dag. Hvordan de så bærer sig ad med det.
Se: Metafysik.

Expropriation. Kan iflg. Grundlovens (s.d.) §73, stk.1 kun ske når almenvellet kræver det, og da mod fuld erstatning. Folketinget definerer almenvellet, og det er i praxis også Folketinget der bestemmer, om der foreligger expropria-tion, og om der altså skal betales erstatning. For at det ikke skal være løgn er expropriationsretten delegeret ud til kommuner og amter! Den meget brede fortolkning af almenvellet kan udmærket resultere i at kommunen expropri-erer en landbrugsejendom for at anlægge en golfbane eller en flugtskyde-bane!
Se: Ejendomsret, Nationalisering.

Extremistisk "Extremisme i kampen for frihed er ingen synd, og moderation i kampen for retfærdighed ingen dyd". (Barry Goldwater, US Senator). Ordet er en relativ term, der kun har mening når referenten defineres. Det betydnings-fulde er ofte extremt, eftersom middelmådighed (pr. definition) er det almin-delige.
Vi møder tit ordet i avisernes og tv's vrøvlesprog, fx.: "Bomben blev anbragt af extemister". Det siger intet, vi ikke ved i forvejen, for brug af bomber er en extrem handling (i alt fald almindeligvis).
"Extermisme er så nemt. Man finder sit ståsted - og det var så det. Det kræver ikke tankevirksomhed, og når man går langt nok mod højre, møder man de samme idioter, som kommer venstre om." (Clint Eastwood).
Se: Rabiat, Signalord, Tautologi.

Censur

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Tilfældigt citat