Bagklogskab - Børnehavelærerinde

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Baade-Og. Lene Andersens imponerende storværk om "hvad vi har gang i". Dennis Nørmark skrev i anmeldelsen af femte og sidste bind:
"Men skønt afslutningen kun fortjener fire stjerner, så må det samlede værk alligevel belønnes med fem store stjerner. For bedre folkeoplysning findes stadig ikke på dansk."(JP 03 NOV 2009).
Jeg kunne ikke være mere enig med ham. Værket er fremragende. Men det er ikke for de dovne. Der er vel et par tusind sider - og de kræver eftertanke. De skal læses mere end én gang - i alt fald af mig!

Bagklogskab.. Se: Politiker..

Barbar. Græsk onomopoietikon (lydefterlignende ord), der oprindelig betød én, der taler uforståeligt.

Bedrageri. Berigelsesforbrydelse udført ved svigt af tillidsforhold. Synonymt med svindel. Inflation kan henregnes til denne kategori. Socialister betegner skatteunddragelser som bedrageri mod samfundet. Det er vrøvl, for der eksisterer intet tillidsforhold, der kan svigtes. Påstanden skyldes tyveknægtes forbitrelse over at gå glip af bytte.
Se: Korruption, Løgn, Snyderi.

Befolkning. Brugt af en politiker er betydningen "undersåtter", dvs. nogen, som den talende mener at han/hun er klogere end- og hvis adfærd han/hun derfor bør "regulere". Tidligere var betegnelsen "almue". Ordet forveksles - ofte tilsigtet - med ordet "borgere". Jfr. tidl. indvandringsminister og fhv. bykonge i Aarhus Thorkild Simonsen (S): "Helt der nede hvor borgerne er" (JP bagsiden 26/10/98).
Socialdemokraten Ivar Nørgaard talte om befahlkningen, vel fordi det var dem, han befalede over.
Se:Borger, Folk, Samfund.

Begreb. Fastholdt tanke vedrørende genstande, teorier eller egenskaber. Beskrives ved hjælp af sproget (s.d.). Skal man tænke klart, må man sondre mellem begreber, ord og ordenes begrebsindhold(s.d.).

Begrebsforvirring. Vigtigt propagandaværktøj.
Se: Bedrageri, Borger, Censur, Fobi, Frihed, Hjernevask, Højreorienteret, Indledningen til dette lexiccon, Extremistisk, Forsikring, Menneskerettigheder, Militant, Retorik, Racisme, Samfundet, Solidaritet, Sproget, Svage grupper, Terrorisme, Tyveri, Venstreorienteret, Vold, Ytringsfrihed.

Begrebsindhold. Samlingen af et begrebs karakteristika (aspekter).

Bekymringsindustrien. Ordet er opfundet af Jørgen Eilikofer, der i en artikel (JP 22/8/99) om forfølgelsen af Jørgen Lomborg påviste at "Verdens sande tilstand" miljømæssigt langt fra er så fortvivlet som de professionelt bekymrede påstår. Det vakte voldsom vrede hos politikere og statsansatte, der bruger miljøpolitikken som afløb for deres behov for at herse med andre.
Se: Medierne, Politisk (u)korrekt, Propaganda, Retorik.

Berigelsesforbrydelse. Tilegnelse af en persons ejendom (s.d.) imod dennes vidende og/eller vilje (Fx.: Inflation, Ran, Røveri, Told&Skat, Tyveri).
Se: Etatisme, Socialisme, Slave, Snyderi, Staten, Ulovlighed.

Bermuda-trekanten. Område i Vestlatlanten, hvor der er sket usædvanlig mange mystiske forsvindinger af skibe og fly. NB: Det er politisk ukorrekt at omtale Politikens Hus, Gyldendals Forlag og Danmarks Radio som en bermuda-trekant, hvor al tankevirksomhed forsvinder på sælsom vis.

Beskyttelsespenge. Opkræves af bl.a. diverse forbrydere. Pålægges "vantro", hvor muslimer hersker. Her kaldes det jizyah.

Besættelsesmagt. Se: Islam, Masseindvandring.

Big Bang. Teorien om at universet er opstået ved en eksplosion af en energirig diskontinuitet (sort hul) for 14-17 milliarder år siden. Teorien bygger på Hubbles måling af rødforskydningen i fjerne galaxers spektre; idet man tolker større rødforskydning til at betyde større radialhastighed bort fra observatøren. Det ser ud til at universet eksploderer; dets enkeltdele (galaxehobe) ser ud til at flyve væk fra hinanden.

Nutidige undersøgelser tyder på at rødforskydningen kan have andre komponenter og årsager. Det forstyrrer billedet alvorligt for de kosmologer, der har vænnet sig til at betragte teorien som hellig og ukrænkelig. Sådan fungerer videnskab, og sådan er mennesker nu en gang.
Se i den forbindelse: Halton Arp, Max Plank Institute, Garching, Germany: OPEN PROBLEMS IN COSMOLOGY (I) I et nyligt (pr. FEB 2012) tv-program redegjorde Stephen Hawkins for hvad han er nået frem til:
Universet består fundamentalt af energi(herunder stof) og rum(incl.tid). Det er opstået ved "Big Bang". Men der er lige så meget negativ energi, som der er positiv energi.
Den negative energi er spredt i rummet.Der er således totalt set ingen energi; Og rummet/tiden opstod ved Big Bang. Det har således ingen mening at tale om hvad der var "før" Big Bang, for tiden opstod ved den lejlighed. Der er ikke noget "før Big Bang".

Teorien har ikke brug for nogen skaber-gud.

Men siden man i '90erne opdagede at universet expanderer med stigede hastighed er feltet helt åbent. Set fra et 2012-perspektiv kan det meget vel være at man bliver nødt til at antage at der existerer en uendelighed af universer. Begreber som "mørk energi" og "mørkt stof" ("mørkt" i den forstand at man ikke kan se det eller måle det; det er bare nødvendigt for at redde teorien) har måttet indføres. Kosmologien er faktisk i vildt oprør lige for tiden. Se Mørkt Stof og Mørk Energi.

Jeg vil dog lige indskyde at teorien ikke siger noget om at der ikke er nogen gud/guder. De kan jo udmærket være udviklet sammen med tænkende væsener. Og det er de som bekendt: Om de har nogen fysisk existens er uafklaret. Det hænger utvivlsomt bl.a. sammen med vort valg af definitioner.

Blekinggade-banden. Marxistiske mordere, røvere og våbentyve. De troede at revolutionen skulle komme fra den tredje verden og havde tæt kontakt med PFLP, en mellemøstlig terroristorganisation. På grund af sit meget høje niveau af professionalisme blev banden kun afsløret ved et tilfælde.
Se: Marxisme.

Boligens ukrænkelighed: - Er fastslået i Grundlovens § 72: "Boligen er ukrænkelig. Ingen myndighed kan trænge ind uden dommerkendelse, medmindre det i undtagelsestilfælde er fastslået ved lov."
Pr. NOV 2003 fandtes 185 sådanne "ved lov fastslåede" undagelser. Det fandt den borgerlige regering helt i orden (WA 28/11/03 og 16/01/04).
Se. Grundloven.

Bolsjevisme. Af russ. bol'sje, mere. Modsat de mere moderate mensjevikker. (Af mensje, mindre). Bolsjevikkerne ville have det hele på én gang.
Se: Kommunisme, Nationalsocialisme, Socialdemokratisme.

Borger. Medlem af et samfund (s.d.) med særlige pligter og rettigheder(s.d.) såsom skattebetaling, ret til at eje jord, deltagelse i forsvaret, valgret og valgbarhed. Begrebet er nu stærkt udvandet. Personer - endda tilløbende fremmede - der ikke betaler skat, men forsørges af det offentlige, gemene forbrydere og militærnægtere har fulde borgerrettigheder. Mange har sågar stemmeret.
Ordet bruges desuden i videre politisk betydning, uden klare definitioner, i åbenbar propagandistisk hensigt.
Se: Ansvar, Befolkning, Papirdansker, Tiggereden.

Borgerløn. Med lidt omtanke kan enhver i Danmark boende person sikre sig et livsvarigt, stort set arbejdsfrit, statsbetalt underhold. Der har derfor været forslag fremme om at også alternativt forsørgede (s.d.) skal have denne fordel i form af "borgerløn".
Se: Aalborgmodellen. Alternativt forsørgede. Dagpenge, Hæleri. Overførselsindkomst.

Breakfast. "På syvendedagen skabte Herren den viktorianske breakfast med bacon, skinke, flere slags æg, diverse tilbehør og et solidt krus øl. Herefter så Han at alt var såre godt og hvilede sig resten af dagen." (meget apokryf).

"Breakfast without a newspaper is not tasty at all." (Jerzy Kryszac, polsk skuespiller).

Breivik, Anders Behring. Norsk terrorist. (Massemord og bombeattentat 22 JUL 2011).
Dybt kriminelt skvadderhoved. Her ville dødsstraf være på sin plads. Som de forurettedes berettigede hævn.
Breivik udsendte et enormt "manifest". Mange af de tanker, der her udtrykkes, er - om ikke originale - så bestemt opmærksomhed værd.
Se: Jefferson, Thomas.

Bruttonationalprodukt (BNP). Den totale markedsværdi indenfor en nation af producerede varer og tjenesteydelser, ikke korrigeret for kapitalforbrug.

Denne indikator for nationens velstand er noget misvisende, når tallet sammenlignes med andre nationer med en anden økonomisk struktur, eller med samme nation på et andet tidspunkt. Et land med en stor og lavproduktiv offentlig sektor (s.d.) kan have et højere BNP end én med en lille offentlig sektor og stor produktion af varer og tjenesteydelser. Men det er en god rettesnor. Andre måder at udregne velstand på viser at BNP er en brugbar indikator.

Bureaukrati kan ikke undværes i et samfund, men det får let så stor magt at det breder sig langt ud over det rimeliges grænser. Således har Socialmini-steriet et "begrebssekretariat", hvor offentligt lønnede bureaukrater beriger befolkningen(s.d.) med definitioner på alment kendte handlinger. At gå på lokum bliver således i ministerielt sprog til "En handling, der består i at planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter og efterfølgende rengøring."
Vi får desuden at vide hvad det vil sige at spise. Det er "At tage mad i munden og spise, at skære og bryde mad i stykker og anvende spiseredskaber (kniv, gaffel, ske), når maden er serveret." (Michael Jalvig, JP 15 APR 2011, jfr. Berl.T. primo APR).

Kommentar: Nu mangler vi blot et departement for gakkede gangarter som i Monty Pyton's "Department for Silly Walks". Men det findes måske allerede??
Se: Staten.

Børn. At opfostre børn ordentligt er et meget stort, krævende og langvarigt arbejde; nationens mest betydningsfulde. Når kvinderne deltager i karriere-ræset falder fødselshyppigheden og dermed indbyggertallet naturligvis drastisk. Så fortrænges danskerne af "nydanskere" med et andet kvindesyn.
Se: Dyder, Islam, Kvinder.

Børnehavelærerinde. Person der overfører børnehavelærerindens bedre-vidende overlegenhedsfølelse overfor småbørn på deres voksne og ikke sjældent langt bedre begavede og mere kvalificerede medmennesker. Dette syndrom træffes blandt politikere (s.d.) især erklæret socialistiske. (s.d.) Det er et varemærke for Det radikale Venstre (s.d.). Blandt andet derfor går de radikale altid efter "holdningsministerierne", dvs. kultur- og undervisnings-ministerierne, når de kommer i regering, hvad der før i tiden ikke var så sjældent.

Censur

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Tilfældigt citat